Cementa avvecklar cementproduktionen i Degerhamn

Foto: Cementa

För att kunna möta ökade miljökrav har Cementa inlett en process för en eventuell avveckling av klinker- och cementproduktionen i Degerhamn på Öland. Såväl myndigheter som marknad ställer i dag ökade klimat- och energikrav på tillverkningen av cement, och för att kunna möta dessa krav kan cementtillverkningen komma att koncentreras till mer effektiva fabriker.

Fabriken i Degerhamn producerar 300 000 ton cement vilket motsvarar tio procent av Cementas årsproduktion. Vid en avveckling av fabriken skulle dessa volymer överföras till fabrikerna i Slite på Gotland och i Brevik i Norge, där anläggningscement kan tillverkas redan i dag. De är två av Europas mest moderna och miljöanpassade cementfabriker, med goda förutsättningar att utveckla och skala upp tekniker inom klimatoptimerad cementtillverkning.

Degerhamnfabriken har under åren gjort flertalet investeringar för att minska sin miljöpåverkan i närmiljön. Fabrikens produktionsutrustning har däremot svårt att hantera framtidens krav kring koldioxidminskning, vilket är en kritisk fråga för cementbranschen som helhet. Att koncentrera tillverkningen till de övriga fabrikerna skulle innebära minskade koldioxidutsläpp med 260 000 ton per år.

Cementa avser att behålla depån med lagersilo och hamnverksamhet för att fortsätta leverera anläggningscement från Degerhamn. En sådan verksamhet innebär att ett fåtal tjänster blir kvar på platsen.

I dag arbetar 75 personer vid fabriken i Degerhamn. MBL-förhandlingar kommer att inledas omgående och först när dessa är avslutade kommer ett beslut om en eventuell avveckling att kunna fattas. Om en avveckling av fabriken blir aktuell är Cementa angelägna om att genomföra denna på ett ansvarsfullt sätt.

Vid en avveckling föreslås klinker- och cementproduktionen att upphöra under 2019.