Ny informations- och cybersäkerhetsstrategi

Foto: Dell

Regeringen beslutar om ny strategi för informations- och cybersäkerhet

Regeringen har i dag fattat beslut om en ny nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas. Strategin sätter upp målsättningar inom sex prioriterade områden och ska bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället.

Regeringen fattat beslut om fyra regeringsuppdrag, med koppling till strategin:

Myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (bevakningsansvariga myndigheter) ska analysera och bedöma informationssäkerheten i de delar av den egna verksamheten som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska, i samverkan med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, redovisa en sammanvägd rapport utifrån samtliga bevakningsansvariga myndigheters redovisningar av uppdraget att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten.

MSB ska, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen, kartlägga och analysera informationssäkerhetsarbetet inom landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet. MSB ska också verka för att de privat-offentliga samarbetsformerna stärks.

MSB ska vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.