Politisk styrning sätter stopp för företagande och tillväxt

Företagsamhet i glesbygd måste uppmuntras menar Småföretagarna. Foto: Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram rapporten Företagsamhet i glesbebodda kommuner. Rapporten studerar länken mellan företagsamhet och nivån av arbetslöshet i samtliga 136 glesbefolkade kommuner som finns i Sverige. Särskilt fokus läggs på arbetslöshet bland utrikesfödda personer samt bland unga. Anledningen är att två av de stora utmaningarna i många av de glesbebodda kommunerna är just integration av personer födda utomlands samt jobbchanser för ungdomar.

Resultaten är högintressanta. Det visar sig nämligen att glesbebodda kommuner med hög koncentration av företagare, och hög nivå av nyföretagande, också har lägre arbetslöshet. Det gäller för befolkningen i allmänhet, för utrikesfödda och för unga. Särskild stark är kopplingen mellan nyföretagande och lägre ungdomsarbetslöshet.

Tyvärr fortsätter Sverige vara ett land där höga skatter, krångliga regelverk och överdriven nivå av politisk styrning sätter stopp för företagande och tillväxt. Regelverken är svåra att följa i allmänhet, och slår som hårdast mot de nystartade och små företagen. Det gäller att förbättra företagandets villkor, inte minst i de glesbebodda delar av Sverige som så länge negligerats i den ekonomiska politiken.

De glesbefolkade kommuner som finns i Sverige kämpar med hög arbetslöshet, i synnerhet bland unga och utrikesfödda. Att stimulera företagsamhet tycks vara en avgörande strategi för att förbättra situationen på arbetsmarknaden. Det måste helt enkelt bli enklare, lönsammare och tryggare att starta och driva företag.