Sverige tappar digitalt försprång

Konkurrentländer växer snabbare medan Sverige tappar poäng. Bild: Capgemini

För sextonde året i rad släpper Capgemini sin årliga rapport om e-förvaltning, 2019 eGovernment Benchmark på uppdrag av EU-kommissionen. Undersökningen har tittat på mer än 10 000 webbplatser i över 36 europeiska länder och resultatet visar att den offentliga sektorn i Europa fortsätter att förbättra onlinetjänster till både medborgare och företag.

Rapporten visar att gapet mellan länder minskar, vilket innebär en mer balanserad europeisk digital marknad. Alla länder utmärker sig särskilt i användarvänlighet och visar på de stora insatser som görs för att tillhandahålla användbara och mobilvänliga tjänster tillgängliga online. På området gränsöverskridande mobilitet finns stor förbättringspotential, framförallt då europeiska medborgare fortfarande till väldigt begränsad nivå kan använda sig av e-förvaltningstjänster, utöver informationssökningar, i andra länder än sitt eget.

Sverige positionerar sig fortsatt över EU-ländernas genomsnitt inom alla fyra områdena; kundfokus, transparens, digital infrastruktur och mobilitet. Däremot tappar Sverige positioner inom samtliga områden. Det trots att Sverige själva har förbättrats, men flera andra europeiska länder förbättras i en snabbare och mer aggressiv takt. Det område där Sverige har haft minst förbättring sedan 2016 är mobilitet. Förbättringspotentialen är störst för eID för privatpersoner, framförallt då det enbart går att logga in med ett svenskt eID/bankID på flertalet hemsidor.

I årets jämförelsestudie har fyra livshändelser granskats; Starta företag, Familjeliv, Förlora och hitta jobb samt Studera. Sverige ligger fortfarande över EU-ländernas genomsnitt i samtliga livshändelser. Sverige har framförallt väldigt höga poäng inom livshändelsen Starta företag och ligger på position tre i EU. Sverige har förbättringspotential inom livshändelsen Förlora och hitta jobb, där Sverige positionerar sig på position 18 i EU. Jämfört med 2016 innebär detta ett tapp på tre positioner. Det finns bland annat förbättringspotential för myndigheter att tillgängliggöra information online om när ett ärende beräknas vara klart