Chalmers utvecklade energieffektiva transmissioner för bilindustrin

Syftet med projektet var bland annat att ta fram bättre prediktering av verkningsgrad och livslängd av kuggkontakter i växellådor.  Foto: Wikipedia, kredit: OSHA

Chalmers och KTH har tagit fram metoder och kunskap som kommer att överföras till företagen genom deras aktiva deltagande i projektet.

Syftet är ge Scania och AB Volvo verktyg för att snabbt och kostnadseffektivt utveckla energieffektiva transmissioner och styra deras ytegenskaper vid tillverkningen. Projektet kommer att vara till nytta för alla Scanias och AB Volvos kunder, då mer ekonomiska och energieffektiva växellådor, bakaxlar, etc., kommer att tas fram. Kunskapen har även bredare tillämpning, t ex inom verkstadstekniska tillämpningar och maskinsystem.

Det övergripande målet med projektet var: 
- Utveckla simuleringsmetodik för inkörningssimulering av transmissioner med given form, yttopografi och ytstruktur, för mer robust och bättre prediktering av verkningsgrad och livslängd av kuggkontakter i växellådor. 
- Genom experimentell utvärdering och karakterisering understödja och verifiera den utvecklade simuleringstekniken 
- Genom experimentell utvärdering och karakterisering vidare verifiera potentialen av att använda rätt yttexturering, t.ex. hening, och rätt inkörda kugghjul i transmissioner för tunga fordon.

Projektet avsåg gemensam forskning när det gäller transmissioners tillverkning och egenskaper, där AB Volvo, Scania CV, KTH och Chalmers samverkar med sina kompletterande kompetenser. Projektet avser arbete för en doktorand vid vardera Chalmers och KTH samt därtill kopplad experimentell forskning.

Projektet hade indelats i fyra olika arbetspaketet där de två doktoranderna samverkar inom varje arbetspaket tillsammans med parterna. Projektet kommer att drivas genom regelbundna möten med samtliga deltagare närvarande. Vidare kommer styrgruppsmöten att hållas två gånger per år.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Lastvagnar (Privat, Sweden)

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)

  • Scania (Privat, Sweden)