Varmförzinkat stål – anpassat för morgondagens krav

Skruvförband passar väldigt bra för konstruktioner som är varmförzinkade och möjliggör enkel nedmontering och förflyttning.

Är klimatfrågor viktiga för nordiska små- och medelstora industriföretag? Att de stora företagen har en väl uttalad miljöpolicy är naturligtvis förväntat. Men hur ser det ut för de mindre – t ex merparten de som lägger ut ytbehandling på en underleverantör? Frågar kunden om produktens eller teknikens miljöpåverkan? Om koldioxidutsläpp, återvinning eller anpassning till den cirkulära ekonomin? Kanske inte ännu – men inom en snar framtid kommer miljöanpassningen få allt större fokus – och varmförzinkningsindustrin är förberedd!

AV: ANNIKKI HIRN | FOTO: ANNIKKI HIRN | EGGA

Europas miljöfokus

Att bekämpa klimatförändringar är av avgörande betydelse för Europas och världens framtid. Under 2019 godkände EU-ländernas ledare målet att uppnå ett klimatneutralt EU senast 2050. Detta följde på de åtaganden som EU och EU-länderna gjorde vid undertecknandet av Parisavtalet 2015. Men vad innebär klimatneutralitet och hur kommer EU att uppnå detta mål?

Studier har visat att återvinning är ännu mer effektivt då det gäller att hantera klimatförändringarna än vad man tidigare trott. Främst handlar det om att komma åt utsläppen för fyra viktiga konstruktionsmaterial: plast, stål, aluminium och betong. De här materialen står för hela tre fjärdedelar av utsläppen inom industrin.

bild
Den här konstruktionen är en före detta lagerhall för Pripps som har monterats ned, flyttats och byggts upp igen som träningshall för inomhusfotboll.

Minska globala uppvärmningen

För att undvika de negativa effekterna av klimatförändringarna har Förenta Nationernas Klimatpanel (IPCC) rekommenderat att globala utsläpp av växthusgaser, av vilka koldioxid är det viktigaste, bör minskas för att uppnå klimatneutralitet år 2050. Målet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ° C över förindustriella nivåer. Med en växande världsbefolkning och därmed ökande användning av bearbetade och förädlade material är blir behovet att hålla byggnader, infrastruktur, resurser och material i bruk så länge som möjligt allt större.

Varmförzinkning och stål

Eftersom varmförzinkning är starkt förknippat med stål och hur detta material kommer att hanteras i framtiden har EGGA (European General Galvanizers Association) - europaorganisationen som hanterar de branschgemensamma frågorna varmförzinkningsföretagen - jobbat målinriktat för att göra varmförzinkningsprocessen ännu mer klimatanpassad.

Varmförzinkningsindustrin välkomnar detta ökande fokus på skapandet av en cirkulär ekonomi - att designa för hållbarhet, göra konstruktionerna anpassade för demontering, möjliga att återanvända, att omförzinka och slutligen återvinna. Faktum är att varmförzinkat stål passar väldigt bra in i den cirkulära modellen, egentligen utan att några större anpassningar behöver göras. Stål är ett mycket viktigt material i det moderna samhället och i kombination med varmförzinkning blir det en riktigt fullträff i den cirkulära ekonomin! Modellerna som beskriver den cirkulära ekonomi illustrerar tydligt den viktiga rollen som varmförzinkningen har för att förbättra stålets redan gynnsamma position som ett cirkulärt material. Zinkskiktet blir en integrerad del av stålkonstruktionen, förlänger livslängden och skyddar även under demontering och återanvändning.

Minskad materialåtgång

Att minska produkternas vikt och därmed mängden material som används är en viktig del i den cirkulära ekonomin. Stålindustrin har utvecklat avancerade höghållfasta stålkvaliteter för många applikationer. Dessa kvaliteter bidrar till lägre vikt inom en rad användningsområden, allt ifrån vindkraftverk till byggprodukter och bilar, eftersom mindre stål behövs för att ge samma styrka och funktionalitet. Genom att tillhandahålla maximalt korrosionsskydd möjliggör varmförzinkningen tunnare och lättare stålsektioner eftersom dimensionering för rostmån inte behövs.

Återanvändning och återvinning

Stål kan återanvändas på många olika sätt innan det slutligen går till återvinning. Detta sker t ex för bilkomponenter, byggprodukter, vägräcken och stolpar. Återanvändningsgraden ökar i takt med att ekodesign - design för återanvändning, återvinning och resurseffektivitet – blir allt vanligare. Om arkitekter vill integrera återanvändbara stålkomponenter i byggnader är varmförzinkning det perfekta korrosionsskyddet. Varmförzinkat stål påverkas inte av montering och demontering, i motsats till målat stål som måste målas om eller åtminstone repareras. Varmförzinkning ger dessutom längre livslängd än andra beläggningssystem, vilket möjliggör återanvändning av materialet.

I en cirkulär ekonomi kommer det att ske en övergång från en produktbaserad till en tjänstebaserad ekonomi. Reparation och underhåll kommer att bli allt viktigare, liksom viljan att begränsa avståndet mellan verkstaden och användaren för att minimera miljöpåverkan. Detta kommer att stimulera lokala ekonomier och öka användarvänligheten för slutanvändaren.

100 % återvinningsbart

Stål och zink är 100% återvinningsbart och kan återvinnas om och om igen för att skapa nya stålprodukter i en sluten materialloop. Återvunnet stål bibehåller de inneboende egenskaperna hos det ursprungliga stålet och dess magnetiska egenskaper säkerställer enkel och prisvärd återvinning från nästan alla avfallsströmmar. Det höga värdet hos stålskrot garanterar ekonomisk lönsamhet, vilket ytterligare är en drivande faktor för hög återvinningsgrad.  Idag är stål det mest återvunna materialet i världen - över 650 miljoner ton stål återvinns årligen!