Regeringen inrättar nationellt cybersäkerhetscenter

Cyberhoten mot Sverige och svenska intressen är omfattande. Arkivbild

Regeringen fattar nu beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Cyberhoten mot Sverige och svenska intressen är omfattande. Med teknikutveckling och digitalisering blir hoten och sårbarheterna fler vilket gör att säkerheten behöver stärkas.

– Med inrättandet av cybersäkerhetscentret tas ett viktigt steg att förbättra vår samlade förmåga att skydda Sverige och svenska intressen och minska sårbarheter. Regeringen kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndigheter om det fortsatta arbetet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Sammantaget beräknar regeringen en satsning på 440 miljoner kronor på cybersäkerhetscentret fram till och med 2025.

– Genom att sammanföra Sveriges spetskompetens på området ska det nationella cybersäkerhetscentret göra Sverige säkrare och stärka säkerheten för svenska intressen. Samhällsviktig verksamhet och känslig eller hemlig information ska vara skyddad från intrång, sabotage och läckor. Det är avgörande för att vi ska också ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Myndigheternas samarbete inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas stegvis 2021–2023 inom flera områden. Regeringen avser att under 2023 ta ställning till hur cybersäkerhetscentrets verksamhet fortsatt bör inriktas och bedrivas efter 2023.