Massamarknaden som tillväxtmotor

UPM:s nyligen moderniserade pappersfabrik i Kymmene län nära staden Kouvola. Foto: UPM

Massamarknaden i Finland genomgår en serie omfattande investeringar. Ett nytt regeringsprogram för skogsnäringen syftar till att öka volymen för virkesanvändningen med 15 miljoner kubikmeter per år. Träprodukter skall användas mer mångsidigt. Metsä Groups dotterbolag Metsä Fibre bygger för närvarande en ny fabrik för bioprodukter i Äänekoski. UPM moderniserar koncernens sågverk, plywood-, massa- och pappersfabriker, som använder cirka 18 miljoner kubikmeter virke om året. Skogsbolaget UPM:s resultat höjdes i slutet av 2015. Det nya året har dock för UPM:s del börjat med fallande siffror.

Enligt den finska regeringen uppstår nya arbetsplatser genom virkesanvändning, hållbar användning av naturresurserna, branschövergripande företagsamhet på landsbygden och en effektiv kretsloppsekonomi.

Metsä Groups företrädare räknar för sin del med att företagsgruppens marknadsställning kommer att förstärkas ytterligare. Detsamma gäller den globala efterfrågan på barrmassa, som förväntas öka i jämn takt.

Anders Lillandt, medlem i Metsäliittos fullmäktige samt ny ordförande för Österbottens skogsråd, säger i en intervju för tidningen Södra Österbotten, ”att det är otroligt positivt att den finländska skogsindustrin åter satsar i Finland, för det är skogen som ska få det här landets ekonomi på fötter”.

6000 jobb i byggskedet

Metsä Groups nya fabrik för bioprodukter i Äänekoski, som ska stå klar i slutet av år 2017, kommer att ge 6000 jobb redan i byggskedet. Fabriken byggs på samma område som den nuvarande massafabriken i Äänekoski. Fabriken förväntas öka Finlands exportintäkter med en halv miljard euro per år, och de positiva effekterna på samhällsekonomin ligger också kring en halv miljard euro.

Enligt Metsä Group är investeringen på 1,2 miljarder euro den största någonsin inom skogssektorn i Finland. 40 procent finansieras med eget kapital och 60 procent med lånade pengar. Dessutom har Metsä Fibre fått 32 miljoner euro i statsstöd för investeringar i förnybar energi. Fabriken ägs av Andelslaget Metsäliitto (50,2 procent), Metsä Board Ab (24,9 procent) och Itochu Corp. (24,9 procent).

1,3 miljoner ton cellulosa

Anläggningarna i den nya biofabriken anskaffas i huvudsak i Finland, 70 procent är av inhemskt ursprung.

Fabriken ska producera 1,3 miljoner ton cellulosa per år - 800 000 ton tallmassa och 500 000 ton lövträdsmassa. Vid sidan av det här producerar fabriken energi långt över sitt eget behov och också terpentin och tallolja. När fabriken står färdig ska den sysselsätta 200 personer. I hela näringskedjan ingår 2 500 arbetstillfällen.

Spår ökad efterfrågan på barrmassa

Metsä Groups representanter förväntar sig att koncernens marknadsställning stärks ytterligare och att den globala efterfrågan på barrmassa ökar i jämn takt. Tillväxten är störst i Asien. Den nya bioproduktinvesteringen beräknas bidra till Metsä Fibres tillväxt och förbättra lönsamheten på lång sikt. Den nya fabriken använder nordisk barrvedsfiber och är relativt kostnadseffektiv.

Enligt Metsä Fibres analys kommer efterfrågan på barrmassa för försäljning öka med 9 procent i Västeuropa, Östeuropa Asien, Afrika, Oceanien.

Rauma och Kymmene

UPM:s satsning på barrmassaved fortsätter i Raumo och i Kymmene massafabrik.

– Fabrikerna i östra delen av vårt område använder björk- och barrmassaved samt grantimmer och fabrikerna i västra delen använder grantimmer och granmassaved som råvara, förklarar regiondirektör Tero Nieminen i Raumo pappersfabrik för Finlands radio.

Anskaffningen av dessa virkesslag i närheten av varje fabrik är, enligt Nieminen, en absolut prioritet,

– Igångsättningen av Kymmene massafabrik efter investeringen har också förlöpt väl och även virkesanvändningen i fabriken har ökat, berättar Nieminen.

Därför är man i Raumo intresserad av högklassigt inhemskt björk- och barrmassavirke från skogsägarna i närområdet.

”Nu går skogsmaskinerna i Finland för fullt när de senaste årens försäljningsavtal med uppskjutna avverkningar ska tas igen”, skrev tidningen Södra Österbotten nyligen.

UPM-aktierna sjunker

UPM:s omsättning ökade under fjolårets tredje kvartal till kring 2,5 miljarder euro. 2014 var den 2,4 miljarder euro under motsvarande period. Det har dock hänt el del sedan dess. UPM- aktierna har sjunkit två gånger sedan dess. Goldman Sachs (GS) gav därmed en stark rekommendation till försäljning av UPM: s aktier.  UPM: s andra och allvarligare dyk på aktiemarknaden tycks förklara Goldman Sachs försäljningsrekommendation.

Enligt Bloomberg är UPM en stor leverantör av salumassa. Två tredjedelar av företagets massakapacitet på totalt 3,5 miljoner ton går till cellulosa. Enligt GS lider UPM och en rad andra massaföretag också av överkapacitet.

Finnpulp

Nya investeringar på flera miljarder är på gång och finländska skogsägare hoppas nu att den inhemska och internationella konkurrensen på massamarknaden så småningom kommer att höja priset på deras råvara.

Även Finnpulp planerar en massafabrik för i Kuopio samtidigt som UPM har aviserat om utbyggnad av två massafabriker. Investeringarna motiveras med ökad efterfrågan på massabaserade produkter.