Västernorrland kraftsamlar

Västernorrland är Sveriges största skogslän och en majoritet av exporten från regionen kommer även från skogsindustrin. Regionen har flera styrkor - förutom skogen också en stark IT-industri och en långt utvecklad bank-, pensions- och försäkringssektor, var och en med sina egna nätverk.

– Nu vill vi jobba tillsammans med de här nätverken för att de ska korsbefrukta varandra i syfte att utnyttja våra spetsområden, säger Mats Ullmar, vd på Åkroken Science Park som är en projektplattform för regionens utvecklingsfrågor med fokus på innovation och tillväxt.

Bio Business Arena, som är ett av regionens två skogliga nätverk och ett affärsområde inom Åkroken Science Park, har nyligen ansökt om att bli så kallat Vinnväxt-initiativ. Vinnväxt är en konkurrensutsatt tävling mellan regioner som Vinnova står bakom. Vinnarna har möjlighet till 10 års finansiering med mellan 4 och 8 miljoner kronor per år. I skrivande stund väntar Mats Ullmar på besked från Vinnova.

Innovationskultur

Mats Ullmar talar sig varm för förnyelse inom skogsindustrin och vikten av att skapa en innovationskultur i regionen, som gynnar både de stora företagen och de små start-up-företagen:  

– Det gäller att hitta nya företag som kan växa fram i myllan av de fullvuxna träden och att de stora träden inte hindrar de små från att växa, filosoferar Mats Ullmar.

Fem utmaningar

Mats Ullmar berättar att de under den närmaste framtiden kommer att fokusera på fem utmaningar eller fem strategiska val inom BioBusiness Arena. Det handlar för det första om att utveckla branschöverskridande innovationssystem.

– Vi vill också skapa en innovationskultur för att hjälpa befintliga företag att jobba mer med förnyelse.

Tredje punkten handlar om att öka förekomsten av riskvilligt kapital.

– För det fjärde vill vi öka systemets internationalisering så att nya företag kan utnyttja de globala kontakterna och kedjorna hos etablerade företags globala nätverk.

Den femte punkten slutligen går ut på att förbättra förutsättningarna för goda entreprenörskap, i första hand genom ökad öppenhet men även entreprenörs och intraprenörsutbildning.

– Öppna strukturer gynnar entreprenörskap, säger Mats Ullmar.

70 miljoner till inkubatorn

Åkroken Business Incubator, ett annat affärsområde inom Åkroken Science Park, är en företagsinkubator som hjälper innovativa startup-företag på resan från idé till marknad. Inkubatorn har nyligen fått cirka 70 miljoner kronor i projektstöd för att de i sin tur ska kunna stödja framväxten av start-up-företag i regionen. Knappt hälften av pengarna finansieras av Europeiska regionalfonden, resterande kommer från länsstyrelsen, landstingen, Västernorrlands kommuner, Almi och Processum bland annat. Det treåriga projektet, Vink (Västernorrlands Inkubator) som det heter, startade i år och sträcker sig till 2018

– Vi kommer att etablera kontor i samtliga sju kommuner i Västernorrland och även öppna ett kontor i Stockholm, berättar Mats Ullmar.

Vink har redan skapat ringar på vattnet utanför regionen:

– På kort tid har sex företag från Stockholmsregionen flyttat till Västernorrland för att de tycker det är ett läckert ställe att driva start-up på, säger Mats Ullmar.

Stor bredd

Inkubatorn erbjuder stöd i form av affärsrådgivning och coachning till alla typer av verksamheter med stor marknadspotential men välkomnar särskilt företag inom den skogliga sektorn, framhåller Mats Ullmar.

Någon speciell nisch inom skogsindustrin som är typsik för Västernorrland och den nära regionen finns inte menar Mats. Speciellt med den är snarare att den uppvisar en så stor bredd – här finns alla möjliga produktområden representerade och globala koncerner som SCA, Valmet, Holmen, Mondi och Aditya Birla har verksamhet här. I regionen finns bioraffinaderier och sågverk och här produceras alltifrån dissolvingmassa och säckpapper till förpackningar och tidningspapper.