Svemin föreslår 27 reformer för att rädda svensk gruvindustri

Bild: Svemin

Branschorganistationen Svemin har presenterat 27 reformförslag för att underlätta för svensk gruvnäring.

–Vi har gnällt länge över problemen, men med det här reformpaketet vill vi hjälpa politiken att låsa upp dagens ineffektiva och utvecklingshämmande tillståndssystem, säger Maria Sunér, vd för Svemin, som menar att utvecklingen nu går åt fel håll och att Sverige faller på listorna över attraktivitet som gruvnation.

–Görs inget åt detta politiskt är risken stor att en hel sektor gradvis avvecklas istället för att utvecklas, säger Maria Sunér.

Svemins reformpaket innehåller sammanlagt 27 reformförslag inom fyra huvudområden:

- Förändra lagstiftningen till att fokusera mer på den hållbara utvecklingen i prövningen.  Bakgrund: "Prövningen måste breddas till att även inkludera ansvar för samhällsutvecklingen. Det kan ske genom att bedömningsgrunderna i miljöbalken utvecklas och att myndigheterna får tydligare instruktioner. En ny myndighet med uppdrag att bedöma helheten bör tillsättas”.

- Strama upp miljötillståndsprocessen. “Nuvarande miljötillståndsprövning lever inte upp till lagstiftarens krav om effektivitet i svenska domstolar. För att stärka Sveriges attraktivitet som industrination måste domstolsprövningen reformeras. Det handlar till exempel om att sätta en maximal tidsgräns för tillståndsprövning enligt miljöbalken, att stärka domstolens roll samt att ställa tydliga krav och förväntningar på medverkande myndigheter”.

- Säkra samhällets tillgång till mineral. “Mineral har en avgörande roll för samhällsutvecklingen och klimatomställningen, men minerallagen har över tid tappat i betydelse. Minerallagen måste uppvärderas och tillmätas större tyngd vid avvägningar mot andra intressen. Riksintresset för mineral behöver uppvärderas”.

- Öka attraktiviteten för prospektering. “Det är svårt att hitta mineralfyndigheter som är ekonomiskt lönsamma att utvinna. För att Sverige ska förbli en attraktiv gruvnation måste tillståndsprocessen effektiviseras. Det handlar bland annat om att reformera Bergsstaten, införa en maximal tidsgräns för hantering av ärenden enligt minerallagen, förlänga den initiala tillståndstiden och möjliggöra bearbetningskoncession utan föregående Natura 2000-prövning som istället bör prövas i samband med ansökan om miljötillstånd.”