SCA:s nettoomsättning för tredje kvartalet sjönk med 7 procent

Östrands massabruk. Foto: Bergslagsbild

SCA har nyligen publicerat sitt resultat för tredje kvartalet, från 1 juIi till 30 september 2020. Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 4 338 (4 687) MSEK, vilket främst relaterade till lägre leveransvolymer.

EBITDA, exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten, uppgick till 1 032 (1 001) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 23,8 (21,3) procent.

Operativt kassaflöde ökade till 1 118 (273) MSEK.

Koncernen kommenterar bokslutet:

”I linje med koncernens strategi har SCA under kvartalet beslutat att avveckla exponeringen mot den strukturellt krympande tryckpappersmarknaden. Bolaget kommer därför att stänga Ortvikens tre tryckpappersmaskiner under det första kvartalet år 2021. Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har minskat med drygt 5 procent per år från 2008, och med 30-40 procent under pågående pandemi.

 

SCA har beslutat att investera 1,45 miljarder SEK för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken, där delar av den befintliga infrastrukturen kommer att användas. SCA har även tecknat avtal med textilåtervinningsföretaget Renewcell som planerar att etablera textilåtervinning på Ortviken. SCA blir hyresvärd för Renewcells verksamhet på industriplatsen och leverantör av tjänster.

 

Under tredje kvartalet har SCA träffat avtal om förvärv av skog i Lettland. Förvärvet omfattar en markareal om cirka 19 150 hektar, varav cirka 13 100 hektar skogsmark. Förvärvet stärker SCAs möjligheter att långsiktigt anskaffa virke i regionen.

 

Med anledning av COVID-19 har SCA vidtagit en rad åtgärder för att skydda riskgrupper, minska risken för smittspridning och för att säkerställa att produktion och verksamhet upprätthålls. Fokus på kostnadskontroll har resulterat i ett starkt kassaflöde under kvartalet och en bibehållen god finansiell ställning och likviditet.”