Sveaskog tappar stort

Foto: Sveaskog

Sveaskogs har publicerat sin delårsrapport januari-september 2020.

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari–september 2020 uppgick till 812 MSEK, vilket är 28 procent lägre än för motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen minskade med nio procent till 4 916 MSEK (5 396). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent medan de totala leveransvolymerna i stort sett var oförändrade.

Det operativa rörelseresultatet minskade med 28 procent och uppgick till 812 MSEK (1 133). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av högre andel leveranser från egen skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara har minskat, enligt Sveaskog.

Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen kommenterar delårsrapporten:

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjunkit under 2019 och trenden har fortsatt in i 2020. Vår verksamhet har hittills bedrivits utan några större operativa störningar med anledning av coronapandemin.