Ny vägledning för bedömning av driftsäkerhet

Tillförlitlighet och relaterade prestanda allt mer i centrum. Foto: SEK

Hur bedömer man tillgängligheten – driftsäkerheten – hos en utrustning eller ett system? Arbete pågår med en vägledning för det. Eller om man så vill, hur man bestämmer förhållandet mellan klartid, uptime och hindertid, downtime. Utgångspunkten är funktionssäkerheten och utrustningens underhållsmässighet och underhållstjänstens förmåga.

Det är ett internationellt projekt, med titeln ”Dependability management – Application guide – Availability”. Projektledaren kommer från Kanada och det drivs under en grupp, kallad TC 56, inom standardiseringsorganisationen IEC. Därför kan också svenska specialister delta, kontakta SEK Svensk Elstandard som är den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.

Den färdiga standarden, IEC 60300-3-17, ska stödja IEC 60300-1 som hjälper företagsledare att se hur man integrerar tillförlitlighetsfrågor i ledningssystem och livscykelprocesser. Internationella standarder från IEC antas normalt också som europeisk och svensk standard – till exempel SS-EN 60300-1.

Tillförlitlighet och relaterade prestanda kommer allt mer i centrum, både när det gäller att upprätthålla driften – tillgängligheten – och för komponenter och system som har någon betydelse för säkerheten.

De båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO har kommit överens om att generella standarder som behandlar tillförlitlighet och angränsande områden tas fram inom IEC TC 56. Läs mer om SS-EN 62853 om hur man bestämmer tillförlitligheten i system där okända faktorer kan ha ett avgörande inflytande.