Klimatbovar i Riksdagen

Foto: Statoil

Riksdagsledamöternas bilar släpper i genomsnitt ut 171 gram koldioxid per kilometer. Det är 33 gram mer än snittet för samtliga bilar som nyregistrerades i Sverige under 2012. Bara 19 procent av riksdagsledamöternas bilar kan köras på ett förnybart drivmedel eller el. Det framgår av en ny undersökning som Statoil gjort.– Riksdagsledamöterna kan minska sin egen klimatpåverkan genom att köpa nya bilar med lägre utsläpp. Dessutom bör de verka för politiska beslut som leder till att hela den svenska bilparken får en minskad klimatpåverkan, säger Anders Huss, kommunikationsdirektör på Statoil.

Under de senaste åtta åren har utsläppen från nya personbilar i Sverige minskat med 29 procent, från 194 till 138 gram per kilometer. Av samtliga bilar som registrerades 2012 använder 66,8 procent diesel som drivmedel, en kraftig ökning jämfört med 2005 då andelen var endast 9,3 procent.

Den ökade försäljningen av bränslesnåla dieselbilar har minskat koldioxidutsläppen. Klimatnyttan ökar ytterligare nu när det är möjligt att tanka diesel som innehåller mer förnybart bränsle. Statoils miles diesel har exempelvis upp till 30 procent förnybara komponenter. Det svenska målet är att andelen förnybara drivmedel år 2020 ska uppgå till 10 procent. Detta mål är redan nått, då andelen år 2012 uppgick till 12 procent.

– Med tanke på den mer klimateffektiva dieseln bör målet för andelen förnybara drivmedel ökas till 20 procent år 2020, säger Anders Huss.

Statoils undersökning baseras på registerutdrag från Transportstyrelsen i juni 2013 över riksdagsledamöternas bilinnehav. I de fall riksdagsledamöter har flera bilar, har endast den nyaste bilen inkluderats i undersökningen och bilar äldre än 1980 har inte inkluderats. Ledamöternas bilar har jämförts med samtliga nyregistrerade bilar i länen under 2012, enligt Trafikverkets statistik för bilarnas utsläpp av koldioxid baserat på EU:s beräkningsmetoder.