BillerudKorsnäs säkrar sitt vedbehov

Foto: BillerudKorsnäs

Köper Bergvik Skog Öst

BillerudKorsnäs har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Bergvik Skog Öst. Bergvik Skog Öst omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark i Sverige. Transaktionen kommer att säkra delar av BillerudKorsnäs vedbehov och förbättra möjligheterna att hantera en mix av interna och externa flöden för att öka effektiviteten.

Avsiktsförklaringen, som avser en uppdelning av Bergvik Skogs AB:s skogstillgångar bland nuvarande ägare, har ingåtts med andra ägare som tillsammans med BillerudKorsnäs representerar cirka 98 procent av ägandet i Bergvik Skog. Efter undertecknandet av avsiktsförklaringen, som är en icke-bindande överenskommelse, kommer parterna nu att verifiera nuvarande biologiska tillgångar i Bergvik Skog Öst respektive Bergvik Skog Väst och definiera de slutliga villkoren för BillerudKorsnäs förvärv av Bergvik Skog Öst.

Som en del i avsiktsförklaringen har principen för köpeskillingen för de tillgångar som ingår i transaktionen fastställts till IFRS bokfört värde plus 3 procent. Samtidigt som BillerudKorsnäs förvärvar Bergvik Öst avser företaget att avyttra sitt 5 procent indirekta ägande av skogstillgångar i Bergvik Skog Väst AB. Ambitionen är att slutföra dessa transaktioner under 2018.

– Genom transaktionen kommer BillerudKorsnäs att säkerställa långsiktig tillgång till ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde. Med en mix av interna och externa leveransflöden är företaget perfekt positionerat för att fortsätta utveckla ett ansvarsfullt svenskt skogsbruk som ligger till grund för fortsatt hållbara produkter inom BillerudKorsnäs. Den exakta fördelningen av tillgångarna kommer nu definieras och vi kommer att informera om de finansiella effekterna som transaktionen får på BillerudKorsnäs när slutligt avtal slutits. Vi utvärderar nu också den långsiktiga finansieringen av affären, säger Per Lindberg, vd och Koncernchef, BillerudKorsnäs.