Ny studie om innovation i traditionella storföretag

Foto: Pixabay

Intervjuer med innovationschefer, strategichefer och ledare för några av Sveriges största företag

För att gå på djupet kring innovation och digitalisering har Acando intervjuat innovationschefer, strategichefer och ledare för några av Sveriges största företag, för att ta reda på hur de arbetar med och resonerar kring just innovation. Resultatet redovisas nu i Acando Innovation Study 2017.

Vad driver egentligen innovation och finns det något framgångsrecept för lyckad dito? I princip samtliga företag i Acandos studie menade att det som driver deras innovationsarbete är att vara relevanta för sina kunder - och fokus ligger på att hela tiden förstå vad kunderna önskar, snarare än hot från nya aktörer.

Traditionella bolag är ofta hierarkiskt organiserade med komplexa styrmodeller – modeller som så när som aldrig stödjer innovation. För att nå framgång är det nödvändigt att hitta modeller där man ger organisationen mandat.

– Det finns ingen brist på idéer hos svenska storföretag, men för att framgångsrikt industrialisera idéer behövs snabbare beslutsvägar. För att uppnå det krävs operativa modeller där mandat delegeras och decentraliseras på ett tydligt sätt - först då kan en organisation bli riktigt innovativ, säger Fredrik Erbing, Vice President, Acando.

Acandos studie visar även att den största utmaningen med innovationsarbetet är att skala upp idén, produktifiera den och sedan industrialisera tjänsten och sälja den i stor skala. Företagen underskattar ofta den tid och kraft som det faktiskt tar att lansera en ny tjänst. Mer resurser kan läggas på att göra marknadsundersökningar och marknadstester för att bättre förstå kundernas önskemål och betalningsvilja.