Högt tryck när grundläggare samlades till mässa

Över 900 personer var anmälda till årets upplaga av Grundläggningsdagen på Stockholmsmässan.

Drygt 900 personer var anmälda till årets upplaga av Grundläggningsdagen på Stockholmsmässan. Och de flesta anmälda verkar ha dykt upp. Ljudnivån var hög och det var trångt i gångarna mellan montrarna. Under dagen utsågs också SGFs stipendium för bästa examensarbete 2023 samt Sven Hansbos pris.

Text och foton av: Anders Carlsson

b
Anders Kullingsjö, geotekniker vid Skanska, föreläste om det svåra arbetet med att grundlägga i Göteborgs leriga mark. Arbetet skedde i samband med ett tunnelbygge för två järnvägssspår till Hamnbanan, den stora järnvägslänken för allt gods som kommer till och från Göteborgs Hamn.
b
Satt vackert för besökarna. Maskinuthyrarföretaget L5:s robot vandrade runt i mässgångarna och visade upp sig.

Anders Kullingsjö, geotekniker vid Skanska, var först på programmet när Grundläggningsdagens föreläsningsprogram inleddes.

Under rubriken ”Godstrafikens framtida resa genom berg, lera och sand” avhandlade han ett dubbelspårigt tunnelbygge i samband med bygget av Hamnbanan i Göteborg. Det är den stora järnvägslänken för allt gods som kommer till och från Göteborgs Hamn.

Anders Kullingsjö berättade om det svåra arbetet med att grundlägga i Göteborgs leriga mark. Utöver detta skulle schakten utföras ner i ett vattenförande mäktigt sandlager. För att utföra de temporära konstruktionerna och den permanenta tunneln utfördes schakt och förankringar under grundvattennivån med hjälp av omkring 4000 krönmeter (spontlinjens utsträckning i plan) stålspont.

b
Rickard Kalén visade upp en fallkonapparat som används för att bestämma ostörd och omrörd odränerad skjuvhållfasthet. Apparaten är konstruerad av Statens geotekniska institut, SGI, och tillverkad vid VTI:s verkstad. Tidigare konstruktioners lägesinställning har byggt en lösning med kugg- och friktionshjul som ofta gett en hackande eller slirande funktion. Denna typ av konapparat är konstruerad kring en trapetsgängad skruv, vilket ger en jämn och precis lägesinställning.

I projektet beslutade man också att utsläppen av koldioxidekvivalenter skulle minska med 25 procent. Eftersom betongen står för de största koldioxidutsläppen i projektet beslutades att ”Grön” anläggningsbetong skulle användas.

Under dagen föreläste också Tobias Thorén vid SGI om  arbetet vid det katastrofala skredet utmed E6 i Stenungssund den 23 september 2023. SGI:s TiB (Tjänsteperson i beredskap) bistod räddningstjänsten med geoteknisk sakkunskap på plats under räddningsinsatsen i samband med skredet i Stenungsund 23 september 2023.

Jordlagren på platsen utgörs huvudsakligen av ett upptill cirka 40 m mäktigt lerlager och kvicklera har påträffats i tidigare utförda undersökningar.

b
Anna Sturevik Storm på LabMind förbereder ett prov för skjuvstansing som skedde inför nyfikna besökare i företagets monter. Vid provning genom skjuvstansning trycks en stans upp i en innesluten provkropp, vilket tvingar fram ett geometriskt väldefinierat skjuvbrott.

Skredet bedöms ha startat i en delvis utfylld slänt öster om E6. Skredet har sedan fortplantat sig vilket inneburit en omfattande massförflyttning från fastmarksområdet i öster, via E6, verksamhetsområdet och Ucklumsvägen samt orsakat upptryckning av botten i Norumsåns fåra i nordväst. Byggnader, ledningar, vägar och övriga installationer inom skredområdet är till stor del förstörda.

b
Dag Pettersson på LabMind genomförde skjuvstansförsök i företagets monter. Skjuvstansning är en provningsmetod som SGI utvecklat för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet i kohesionsjord. Med provningsmetoden bestäms hållfastheten i vertikalplanet, genom ett brott i leran i form av en vertikal cylinder, det vill säga en riktning i provet som avviker från andra provningsmetoder.

Svenska Geotekniska Föreningen är huvudman och arrangör för Grundläggningsdagen, och föreningen delade under dagen traditionsenligt ut SGF:s stipendium för bästa examensarbete 2023. Det tilldelades i år KTH-studenterna Naima Ozims och Staffan Risberg för ”Analytiska modeller för beräkning av tjällaster mot spontkonstruktioner”. Enligt juryn lyfte det nominerade bidraget ”ett ämne som många i branschen känner en osäkerhet kring och där det saknas kunskap och riktlinjer”.

b
Marcus Österberg, verksamhetschef på Ornunga visade upp det fjärde exemplaret av den avancerade och radiostyrda borriggen X45 som används för geotekniska undersökningar. De första tre är redan i drift.
– Det som är viktigt är att den uppfyller standarden 16228. Det innebär att maskinen ska antingen ha en mekanisk skyddsbur eller annat system. Vi valde att en elektronisk radarbur som skyddar när du kommer in i området genom att maskinen går ner i rotationshastighet, säger Marcus Österberg.

Sven Hansbos pris delas ut vartannat år och ges till en person som gjort en förtjänstfull insats inom geotekniken i Sverige. Sven Hansbo (1924– 2018) var en svensk ingenjör och professor i geoteknik som var styrelseordförande i Svenska geotekniska föreningen 1974–1981. Årets pris tilldelades Victoria Svahn, geoteknisk specialist vid Göteborgs stad och verksam vid Chalmers tekniska högskola.
 

b
Fanny Deckner, ordförande för Svenska Geotekniska Föreningen, var prisutdelare på Grundläggningsdagen.
b
KTH-studenterna Naima Ozims och Staffan Risberg tilldelades SGF:s stipendium för bästa examensarbete 2023.