Sverige överväger att häva förbudet mot uranbrytning

Aura Energy hoppas kunna utvinna uran som en biprodukt från sitt helt ägda Häggåns polymetallprojekt i Sverige. Foto: Aura Energy

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har meddelat att en utredning ska inledas för att avskaffa landets förbud mot uranbrytning. Beslutet har välkomnats av det Australienbaserade företaget Aura Energy, som hoppas kunna utvinna uran som en biprodukt från sitt helt ägda Häggåns polymetallprojekt i Sverige.

Den 16 maj 2018 antog Sveriges riksdag en ändring i miljöbalken som förbjöd prospektering och brytning av uran i landet. Från och med den 1 augusti samma år har inga tillstånd för uranprospektering eller brytning beviljats för ansökningar som inkommit efter det datumet.

För närvarande pågår ingen uranbrytning i Sverige, som har sex kärnkraftsreaktorer som förser landet med ungefär en tredjedel av dess elektricitet. Sverige importerar merparten av sitt kärnbränsle, inklusive alla anrikningstjänster.

Utredning om nödvändiga regeländringar

Utredningen, som ska genomföras av Klimat- och näringsdepartementet, syftar till att fastställa vilka regeländringar som behövs för att möjliggöra och tydliggöra förutsättningarna för utvinning av uran. Dessutom ska den analysera om kravet på regeringens tillståndsprövning ska begränsas till att endast omfatta uranbrytning när det är en kärnteknisk verksamhet.

Departementet anser att syftet med utredningen är "att ta bort ett onödigt förbud". "Uranutvinning måste hanteras på samma sätt som utvinning av andra metaller, där miljöbedömningen avgör under vilka förhållanden det kan tillåtas," noterar man. "Uran förekommer ofta tillsammans med andra metaller och måste idag sorteras ut och hanteras som avfall."

Hållbara metaller

- Om Europeiska unionen ska bli den första klimatneutrala kontinenten, måste tillgången på hållbara metaller och mineraler säkerställas," sade Pourmokhtari.

- Vi behöver använda det uran vi har, istället för att sortera ut det och betrakta det som avfall, vilket är fallet nu på grund av det nuvarande förbudet mot uranbrytning.

Klimat- och näringsdepartementet påpekar att mer än en fjärdedel av Europas kända uranresurser finns i Sveriges berggrund. "Idag är det inte möjligt att bevilja varken prospekteringstillstånd, bearbetningskoncession eller miljötillstånd avseende uran. Uranbrytning måste i framtiden prövas enligt relevant miljölagstiftning, vilket innebär att det nuvarande förbudet mot uranbrytning måste tas bort."

Lagförslag

Utredningens resultat ska rapporteras senast den 15 maj, varefter regeringen kan välja att gå vidare med ett lagförslag till riksdagen för att häva förbudet mot uranbrytning.

I november förra året godkände Sveriges riksdag en lag som banade väg för ny kärnkraft i landet genom att ta bort det nuvarande begränsningen av antalet kärnreaktorer i drift, samt tillåta byggandet av reaktorer på nya platser. Ändringen trädde i kraft den 1 januari.

Sverige använder för närvarande 2,4 miljoner pund U3O8 årligen i sina tre kärnkraftverk och har åtagit sig att bygga två ytterligare kärnreaktorer senast 2035.

Aura välkomnar utredningen

Aura Energy lämnade in ett krav mot den svenska regeringen 2019 för kompensation för den ekonomiska förlust som orsakats av förbudet mot uranprospektering och brytning, infört året innan. Företaget hade planerat att utvinna uran som en biprodukt från sitt helt ägda Häggån polymetallprojekt i Sverige.

Häggån, tidigare känd som Storsjön, ligger i Bergs kommun i Jämtlands län och är en del av ett stort uranfält i centrala Sverige. 

Källa: World Nuclear News