Från Mikroproducenter till Megaverk: Resiliensens Framtid inom Elkraft

bild
Verksamheter och industrier ställs idag inför allt fler och större utmaningar, något som ökar kraven på motståndskraftiga och robusta system. Men hur klarar man utmaningar som man inte ställts inför tidigare? Granitor Systems arbetar med att säkra upp samhällets el- och energiproduktion för att kunna hantera det oförutsedda.

Resiliens kan beskrivas som förmågan att anpassa sig till och återhämta sig från svåra och oväntade situationer och förändringar. En motståndskraftig verksamhet behöver förebygga risker, agera snabbt vid en kris och inte minst kunna fortsätta nå sitt syfte trots förändrade omständigheter. Detta är den verklighet som världen nu står inför.

Men hur klarar man utmaningar som man inte ställts inför tidigare? Prövningar som kan se väldigt olika ut, inte minst när det exempelvis kommer till klimatförändringarna och dess konsekvenser. Att enbart utgå från tidigare erfarenheter räcker troligtvis inte eftersom det som inträffar kan vara något helt annat än det vi kunnat förutse.

Avgörande för ett motståndskraftigt samhälle

Haris Mehmedovic är divisionschef för Granitor Systems elkraftsdivision Power. Power Systems levererar kompletta elanläggningar samt ställverk och kontrollutrustning till olika elsystem. Många av kunderna är viktiga anläggningar där elförsörjning vid olika typer av störningar måste säkras.

– Elsystem är en möjliggörare för alla andra verksamma system i en industri och i samhället. Utan ett fungerande elkraftsystem så fallerar alla andra aktörer i kedjan. Därför är det så viktigt att vi tar höjd för oväntade händelser och bygger resilienta system.

När man talar om resiliens inom kraftsystem pratar man ofta om två olika saker, robusta system som ska klara av olika typer av störningar, och redundanta kraftsystem där ett annat system tar över om det primära skulle gå ned.

– Problemet med verkligheten är att det aldrig blir som man förutsett, men har man byggt in flera olika varianter av lösningar står man stadigt i de flesta situationer.

Power Systems levererar idag stora kraftsystem på upp till 145 kV till stora industrier och kraftproducenter. I takt med att kraven på robusthet och resiliens blir högre, ökar även behovet av att både elsystem och styrsystem samverkar med varandra på ett optimalt sätt. På Granitor har man har mycket hög kompetens inom båda delarna.

bild
Haris Mehmedovic, divisionschef för Granitor Systems elkraftsdivision Power.

Pusselbitar som måste fungera enskilt och tillsammans

Haris beskriver elsystemet som ett stort pussel där de olika pusselbitarna behöver fungera som enskilda enheter men även tillsammans.

– Beroendegraden av el i samhället kommer bara att fortsätta öka. I framtiden kanske alla kör elbilar, låsen till bostäder är eldrivna och så vidare. Samtidigt så går vi från ett elsystem med färre stora elproducenter med planerbar produktion till fler och mindre producenter. Pusslet blir bara större och större och bitarna mindre och mindre. Det gör att stabiliteten i systemet minskar och komplexiteten ökar vilket ställer stora krav på styrning och samverkan mellan olika enheter.

Ett decentraliserat elsystem kan vara mindre utsatt eftersom fler pusselbitar måste slås ut för att skapa en negativ effekt. Samtidigt så ökar utmaningarna när många små producenter ska samverka och upprätthålla både energibalans och nödvändig elkvalitet.

– Nyckeln är att använda smarta styrsystem och standardiserade protokoll för att kunna styra både små- och mikroproducenter som exempelvis bilbatterier och solceller på hustak men även olika laster i ett elnät. På så vis kan vi förhoppningsvis kompensera för den minskade stabiliteten och hantera de större svängningar i elproduktion som kommer från sol- och vindkraft. På köpet får vi ett mindre sårbart system då vi inte blir lika beroende av fåtal stora anläggningar, säger Haris Mehmedovic.

Öppen för alternativa lösningar

Mats Karlsson, avdelningschef för Energy på Granitor Systems, har lång erfarenhet av att bygga motståndskraftiga system.

– Det viktigaste är att inte låsa in sig i det förutbestämda. Vi är inte bättre på att förutse framtiden idag än vad vi varit tidigare och för att kunna lösa oförutsedda problem måste man vara öppen för alternativa lösningar.

Inom Energy på Granitor Systems är den vanligaste kunden fjärrvärmeverk med elkraftproduktion. Energi måste finnas tillgänglig alla dygnets timmar, blir ett verk utslaget så påverkas alla fjärrvärmekunder. Det är verksamheter som behöver rusta sig genom att bygga robusta och stabila system, utveckla planer för att minimera störningar och snabbt kunna anpassa sig till förändrade omständigheter.

Mats och hans kollegor bygger redundanta styrsystem som ska klara alla typer av yttre påverkan.

– Personsäkerhet och anläggningssäkerhet är absoluta krav i vårt arbete. När vi gör en riskanalys tittar vi på vad som är det värsta som kan hända och hur stor sannolikheten är att det händer under 1 år, 10 år, 100 år, 1000 år och så vidare. Det ger en säkerhetsnivå som vi behöver uppfylla.

bild
Mats Karlsson, avdelningschef för Energy på Granitor Systems.

Att upprätthålla samhällskritisk verksamhet

När kraftförsörjningen på ett av Sveriges största akutsjukhus skulle byggas om var det Granitor Systems som fick uppdraget. De tre viktigaste frågorna som Mats och hans kollegor behöver ställa i ett sådant projekt är: Hur ska sjukhuset fungera vid en yttre störning? Hur får sjukhuset ström? Och om det är brist på ström, hur ska man prioritera?

I praktiken innebär det en rad olika säkerhetsåtgärder för kommunikationsnätverk, kraftinmatningar från vitt skilda håll, reservaggregat och en tydlig prioriteringslista i 15 steg för vilka delar av sjukhuset som kan kopplas bort i vilken ordning, om det värsta scenariot skulle uppstå.

– Det viktigaste i vår roll är att förstärka våra kunders mål, att stärka deras ambition och hitta en optimal lösning. Vi rör oss över olika branscher och det finns mycket att lära, idéer och lösningar som finns inom ett segment går ofta att överföra till ett annat sammanhang, säger Mats Karlsson.

Vilka utmaningar som industrin ställs för i framtiden återstår att se. Genom samarbete och samverkan mellan branscher och inom system finns alla förutsättningar att bygga en väl rustad industri. En sak är dock säker, egna energisystem och robusta produktionssystem kommer att vara en viktig pusselbit i hela samhällets resiliens.

För mer information
Mats Karlsson
Ansvarig Energy
E-post: mats.karlsson@granitor.se
Tel: +46705117077

Haris Mehmedovic
Divisionschef Power Systems
E-post: haris.mehmedovic@granitor.se
Tel: +46702049784