EU-parlamentet erkänner fiberbaserade förpackningars cirkularitet  

Bild: Skogsindustrierna

Nyligen antog EU-parlamentet sin ståndpunkt om hur förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) bör utformas. Skogsindustrierna välkomnar erkännandet av cirkulariteten hos fiberbaserade förpackningar. Även den europeiska branschföreningen för kartongförpackningstillverkare, Fefco, välkomnar beslutet.

–  Papper och kartong är de mest återvunna förpackningsmaterialen i Europa. Parlamentets förslag att utesluta transportförpackningar av kartong från återanvändningsmålet var det enda rimliga sättet att återspegla verkligheten i återvinningssystemet inom EU, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Skogsindustrierna ser att ett antal nyckelbegrepp har förbättrats, vilket kommer att vara viktigt för genomförandet av den kommande lagstiftningen.

– Definitioner spelar en avgörande roll i dessa sammanhang och det är mycket positivt att avsnitten som rör återvinning fokuserar på kvaliteten på återvunna material och deras potential att ersätta primära råmaterial, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor på Skogsindustrierna.

PPWR är en uppföljning av åtgärdsplanen för cirkulär ekonomi och en revidering av den nuvarande lagstiftningen om förpackningar och förpackningsavfall. Den syftar till att minska mängden förpackningsavfall, uppmärksamma hinder för återvinning samt öka återanvändning av förpackningar.

– Det föreslagna kravet att minimera tomt utrymme i förpackningar kvarstår, men att undanta återanvändbara förpackningar från detta krav är orimligt. Detta undantag riskerar att främja användningen av återanvändbara förpackningar som inte är ändamålsenliga. Tomrumskraven bör gälla för alla förpackningar oavsett om de är avsedda för engångsbruk eller återanvändning, säger Kai-Yee Thim.