Unik svensk innovationssatsning på klimatneutral kalk - en förutsättning för det fossilfria stålet

Processen för att bränna kalk står idag för 8% av världens totala klimatutsläpp. Det är mer än den
globala stålindustrin. Zeql är en ny, världsunik tekniklösning för framställning av klimatneutral
kalk och ett avgörande steg för basindustrins gröna omställning menar företaget.

Det ska vara världens första färdiga fabrikskoncept för framställning av bränd kalk med netto noll
klimatutsläpp, tas nu ett avgörande steg i den gröna omställningen av svensk industri. Zeql är
resultatet av ett omfattande industriellt samarbete mellan två svenska bolag, familjeägda SMA
Mineral som är en av norra Europas ledande kalkproducenter och börsnoterade greentechbolaget SaltX
Technology.

Få känner till kalkens stora betydelse i våra viktigaste industriella processer. Men utan kalk har
vi inget papper. Utan kalk har vi inget stål.

Zeql är ett nytt, innovativt fabrikskoncept för tillverkning av klimatneutral bränd kalk, en
process som hittills har inneburit mycket omfattande klimatutsläpp, i likhet med cementindustrin
där kalk är en viktig insatsvara Samtidigt står förbränning av kalk för 8% av världens samlade
CO2-utsläpp.Det är mer än den globala stålindustrin.

Med företagets tekniklösning och fabrikskoncept, som bygger på SaltX:s patentskyddade teknik för
elektrisk kalcinering, ersätts fossila bränslen som olja och kol med fossilfri grön el i
tillverkningsprocessen. Dessutom fångas den stora mängden koldioxid som bildas vid tillverkningen
av bränd kalk in direkt i upphettningsprocessen. Det behövs ingen separat, extra
koldioxidinfångning i form av CCS-anläggning.
“För oss handlar det nu om att bygga helt nya fabriker från grunden. Det är en total genomgripande
förändring för SMA Mineral. Vi fasar ut gammal, uttjänt teknik. Det var den bästa tekniken som
fanns då men det finns annat idag. Detta är en helt ny klimat- och resurssmart fabriksmodell som vi
är först i världen med”, säger Svante Fielding, SMA Minerals VD. “Tack vare tekniksamarbetet i Zeql
kommer SMA Mineral att halvera sitt koldioxidavtryck de kommande fyra åren.”

Förutom de stora klimatvinsterna med företagets nya lösning innebär tekniken också att koldioxiden som
fångas in är i det närmaste helt ren. Renare än genom CCS-teknik.
Det betyder att koldioxiden kan användas direkt in i andra processer, som en ny och hållbar råvara
för vidareförädling till kemikalier och material som behövs för den gröna omställningen.

Det nya fabrikskonceptet innebär också en betydelsefull resurseffektivitet i och med att
det i kalkframställningen nu går att ta tillvara väldigt mycket av redan befintlig bruten sten
och spill.

“Tillsammans ska SMA Mineral och SaltX nu ställa om en tusenårig gammal tillverkningsprocess med
vår banbrytande innovation och leda kalkindustrin in i den gröna omställningen. Vi vill dock även
sprida vår unika elektrifieringsteknik till andra närliggande branscher”, förklarar Carl-Johan
Linér, vd på SaltX Technology.

Industrins klimatarbete måste nu snabbas på ordentligt för att vi ska ha en chans att klara de
globala klimatmålen och bromsa fortsatt temperaturökning i världen. Här kan Zeql, som har en mycket
ambitiös tidsplan, spela en viktig roll. I höst ska bygget av SaltX:s industriella test- och
researchcenter i Hofors stå färdigt. Anläggningen är bryggan mellan en mindre pilot och
inriktningen är en fullskalig Zeql produktionsanläggning inom ett par år med sikte mot Mo i Rana i
norra Norge.
Tillsammans med stålföretaget SSAB pågår även en förstudie om hur Zeql:s nya, unika teknik för att
producera klimatneutral bränd kalk kan tillämpas i SSAB:s ståltillverkningsprocess.

Fakta om kalk

Kalk är ett av de vanligaste materialen i världen och helt nödvändigt för vår moderna civilisation.
Kalk är den vardagliga benämningen för olika kemiska föreningar som innehåller kalcium.
Vanligast är kalksten, en bergart som huvudsakligen består av kalciumkarbonat. Förutom vid
ståltillverkning och i pappers- och massaindustrin används kalk även vid vattenrening, inom
jordbruket och i någon form finns också kalk i många av de livsmedel vi konsumerar.
Byggindustrin använder kalkprodukter i cement och betong. Över 90 procent av den brända kalken från
kalkindustrin går till stål- respektive pappers- och massaindustrin, Sveriges två
dominerande basindustrier.