Gruvchefer ser ESG som största hotet mot verksamheten

Diagram: EY

Enligt en ny EY-undersökning listar gruv- och metallchefer i globala gruvföretag hållbarhetsfrågor, ofta förkortat ESG (”environment, social and governance”), som den största risken för deras verksamhet, följt av geopolitik (resursnationalism och kriget i Ukraina) och på tredje plats klimatförändringar.

– Vi har bevittnat enorma omvälvningar och förändringar under det senaste året, nämligen på grund av kriget i Ukraina, klimathändelser, nya regeringar i gruvregioner och förändrade relationer i andra – sammantaget får detta en betydande inverkan på sektorn, säger Theo Yameogo, EY, som är ett brittiskt konsultföretag.

– Dessa externa faktorer i kombination med inflation kommer att fortsätta förändra sektorns risker och möjligheter när pressen från intressenter och kapitalmarknader håller ledare ansvariga på flera fronter. Företag som kan visa att de har förmåga att framtidssäkra sina affärsmodeller för att bättre hantera störningar och förändrade kommersiella relationer kommer i slutändan att få en konkurrensfördel, fortsätter han.

Att respondenterna rankar ESG-frågor så högt kan förvåna då gruv- och metallföretag i allt högre grad integrerar ESG-faktorer i sina företagsstrategier, beslutsfattande och rapportering.

Respondenterna rankade geopolitik som den andra största affärsrisken – i förra årets undersökning låg den på fjärde plats – och där identifierades resursnationalism som den främsta geopolitiska faktorn med påverkan på gruvbolagen i och med att regeringar försöker fylla sina kassakistor genom ökade gruvroyalties och dra nytta av högre råvarupriser.