Tre trender inom robotautomatisering 2022

Foto: ABB

 Baserat på diskussioner med kunder, marknadsundersökningar och en global undersökning med 250 företag inom flera olika branscher har ABB identifierat tre viktiga trender som kommer att forma efterfrågan på robotar 2022. Dessa är:

Trend 1 – Revolutionen med elfordon för med sig förändringar i grossistledet inom fordonstillverkning

Då många länder inför begränsningar och har börjat fasa ut produktionen av fordon med förbränningsmotorer under nästa decennium har övergången till elfordon accelererat, skriver ABB. Tillverkare och deras försörjningskedjor måste ta sig an den komplexa uppgiften att diversifiera till elfordon vid sidan om fordon med förbränningsmotorer i syfte att klara de olika regelverk som styr anammandet av elfordon runt om i världen. Den hastighet och extra flexibilitet som behövs innebär att nya och etablerade tillverkare övergår från traditionell linjär tillverkning till modulär, flexibel produktion.

Marc Segura, ABB:s nya chef för divisionen Robotics, säger:

–Elfordon handlar inte om enbart ett annat drivsystem utan är också en större omvandling till ett digitaliserat fordon. Övergången innebär också en ökad användning av robotar i kombination med andra tekniker, bland annat autonoma mobila robotar (AMR). Det kommer att göra det möjligt för tillverkare att optimera leveranser av komponenter mellan olika anläggningar och möjliggöra integrerade skalbara, modulära produktionsceller – metoder som traditionellt är kopplade till e-handel och konsumentvaror men som nu krävs inom fordonstillverkningen för att säkerställa nödvändig flexibilitet för att klara olika efterfrågenivåer.

En annan större förskjutning av tyngdpunkten innebär att batteritillverkningen flyttas närmare fordonsmonteringen för att klara hållbarhetskrav och regionala krav, vilket i de flesta fall kräver helt nya anläggningar.

Trend 2 – E-handelsboomen växer

Konsumentbeteenden och förväntningar driver företag att hitta nya sätt att tillgodose efterfrågan, utveckla nya kanaler genom flerkanalsdistribution och anpassa produktionslinjer och distributionsprocesser för att möjliggöra individualisering av både produkter och leveranser. För att tillgodose dessa krav har tusentals robotar installerats runt om i världen inom områden där de inte användes alls för bara fem år sedan, och denna snabba automatiseringstakt kommer att fortsätta under 2022 drivet av en kombination av konsumenttrender och en allt större brist på arbetskraft. 

–Denna trend leder till en tillväxt av lättare och mindre robottillämpningar, vilket möjliggör expansionen av automation till nya verksamhetsområden inom lager och distribution. I och med att artificiell intelligens hos robotar mognar och lärande robotar blir allt vanligare kan vi förvänta oss att se dessa tekniker vid sidan av AMR-teknik, styrt och hanterat av intelligent programvara för att ge utökad flexibilitet, hastighet och effektivitet, fortsätter Marc Segura.

Trend 3 – Fler robotar dyker upp på fler ställen – och arbetskraften behöver ny kompetens

Mindre, billigare och lättanvända robotar hjälper till att avlägsna många hinder som tidigare hindrade företag från att investera i robotar. Det tillkommer allt fler robotar inom generell industri och små och medelstora företag i och med att företagen försöker hitta nya sätt att automatisera olika uppgifter. 

Marc Segura fortsätter:

–När vi tittar bortom 2022 ser vi en ännu större betoning på konnektivitet och datainhämtning som viktiga möjliggörare av framtida tillverkning. Data som samlats in i intelligent automatiserade processer analyseras av producenter så att de kan fatta mer informerade beslut.  

Robotarnas allt större förmåga att arbeta direkt tillsammans med människor, att dela uppgifter och lära sig genom AI gör det också enklare för företag att anamma intelligent automation i nya miljöer som byggbranschen, medicinska laboratorier samt restauranger och detaljhandel. 

I en framtid med stor utbredning av robotar på arbetsplatser behöver tekniker och personal omskolas och mer utbildning i robothantering kommer att behövas på skolor, universitet och högskolor för att utbilda personer i att programmera, köra och underhålla robotar för en automatiserad framtid.

Text: ABB