Södra: ”Skogsstyrelsen ställer orimliga krav på Sveriges familjeskogsbrukare”

Foto: Södra

Förra veckan meddelade Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande att ”skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder.” Myndigheten aviserar en rad förändringar och skriver att beskedet kommer som en konsekvens av vägledande domar både i Sverige och på EU-nivå.

– Skogsstyrelsens tolkning förändrar förutsättningarna för att bedriva normal skoglig skötsel, inklusive avverkning. De nya förändringarna kommer kräva omfattande inventeringar och undersökningar, vilket innebär höga kostnader och en stor administrativ börda utan att det gynnar arterna eller biologisk mångfald, säger Södras ordförande Lena Ek.

Bakgrunden till förändringarna är den svenska artskyddsförordningens utformning. Södra menar att man i den blandar man samman bestämmelser om hotade arter med skydd för fåglar. Konsekvensen är att alla vilda fåglar, oavsett om de är hotade eller inte, i svensk lagstiftning ges ett skydd på individnivå. EU:s bestämmelser handlar däremot om att skydda fåglar utifrån populationsnivå.

– Regeringen måste snabbt göra ändringar i artskyddsförordningen och följa Artskyddsutredningens förslag i den del som gäller att separera hotade arter från samtliga fåglar i artskyddsförordningen, säger Lena Ek.

– Skogsstyrelsens hänvisar också till att Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen inte har varit förenlig med EU-lagstiftningen. Det stämmer inte. Sveriges tillämpning är förenlig med EU-lagstiftningen, men implementeringen av lagarna har gått längre än EU-lagstiftningen. Detta vill vi ändra på. Sverige borde inte gå längre än EU inom artskydd.

Om Skogsstyrelsens förändringar kvarstår kan det på längre sikt innebära stora svårigheter för skogliga aktiviteter, däribland uttag av skogsråvara, menar Södra.

– Om avverkningsanmälningar behandlas enligt Skogsstyrelsens intentioner kan familjeskogsbrukare, som följer gällande hållbarhetskrav, stå helt utan försörjning inom bara några veckor. Det kan i sin tur innebära att sågverk, bioraffinaderier och entreprenörer tvingas stoppa sin verksamhet. Det skulle bland annat leda till att den gröna elen och gröna fjärrvärmen från Södra försvinner samt att det blir brist på nödvändiga produkter från skogen, som sanitetsprodukter och toalettpapper, säger Lena Ek.