Entreprenörskap avgörande för regional utveckling

Thomas Ejdemo. Foto: LTU

Forskningen om branschsammansättningens betydelse för tillväxten i en region är omfattande, men entreprenörens roll i sammanhanget är hittills relativt outforskad. Det menar Thomas Ejdemo, forskare vid Luleå Tekniska Högskola, som i en ny avhandling i entreprenörskap och innovation för fram tesen att ett livskraftigt entreprenörskap är avgörande för att en region ska blomstra.

Thomas Ejdemo lyfter särskilt fram regioner med ett diversifierat näringsliv som karaktäriseras av så kallad relaterad variation som den mest gynnsamma jordmånen för innovation och tillväxt. Starkt specialiserade regioner har sämre förutsättningar, enligt honom, vilket bland annat beror på att de är konjunkturkänsliga och kan ha svårare att bryta en negativ utveckling genom att stimulera nya växande näringar.

En region med hög relaterad diversifiering kännetecknas av många olika företag som bedriver verksamhet inom olika områden men med närliggande, kompletterande kunskapsbaser.

– Det kan till exempel röra sig om två tillverkningsföretag som tillverkar olika produkter men med liknande teknologi och på snarlika marknader. Sådana företag har goda förutsättningar att utveckla nya innovationer genom att lära sig av varandra, säger Thomas Ejdemo.

Hög osäkerhet

I regioner där diversifieringen är orelaterad finns en mängd olika verksamheter som inte är uppenbart relaterade till varandra. Avhandlingens empiriska undersökningar bekräftar tidigare studier enligt vilka sannolikheteten för nya innovationer å ena sidan är lägre än i regioner med relaterad variation, men när de väl uppstår, kan de medföra radikala genombrott och skapa nya marknader.

Avhandlingen pekar också på betydelsen av entreprenörskap för att realisera innovation genom att kombinera tidigare orelaterade kunskaper.

– En sådan miljö präglas av hög osäkerhet vilket kräver en hög grad av entreprenöriellt beteende för att ett genombrott ska ske.

En av avhandlingens slutsatser är att hög entreprenöriell aktivitet och relaterad diversifiering är varandras förutsättningar som tillsammans kan skapa en positiv spiral. Sannolikheten för spill over-effekter, det vill säga att kunskap från en bransch kan tillämpas i en annan för att skapa affärsmöjligheter, är hög i regioner med relaterad diversifiering, men det krävs entreprenörer som kan identifiera dessa möjligheter:

– Entreprenörerna är avgörande för den regionala utvecklingen. Tillväxtfrämjande aktörer inom en region bör därför dels försöka skapa en bild av inom vilka diversifieringar och specialiseringar regionen har en kunskapsbas med potential för innovation, dels arbeta för att stärka den entreprenöriella förmågan och aktiviteten så att möjligheter till ekonomisk förnyelse och innovation kan identifieras och realiseras.