Minskad industriproduktion i Sverige kan leda till högre koldioxidutsläpp globalt

Bild: Jernkontoret

I Industrins ekonomiska råds nya rapport – “Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning” -  skriver rapportförfattarna att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som inte kommit lika långt i klimatomställningen.

En effektiv åtgärd för att minska utsläppen på global nivå är att satsa på svensk industri, enligt rapportförfattarna.

Rapporten tar sin utgångspunkt från EU:s nya intresse för industripolitik och dess påverkan på svensk industri och fokuserar främst på två områden:

- Kompetensförsörjning i relation till den tekniska utvecklingen.

- Klimatet och då framför allt det koldioxidläckage som sker när svensk industri tappar marknadsandelar som övertas av producenter i andra länder med högre utsläpp.

EU:s nya industripolitik uppvisar ett ökande inslag av grön protektionism som i slutändan riskerar att orsaka större koldioxidutsläpp globalt, enligt rapporten.

Rapporten hävdar eftersom svensk industri i genomsnitt släpper ut mindre koldioxid per exporterad krona är det bättre för atmosfären att exporten kommer från Sverige än från andra länder.

Jernkontoret är en del av Industrirådet.

– För järn- och stålindustrin är tillgång till kompetens en avgörande faktor för fortsatt konkurrenskraft. Jag håller med rapportförfattarna om att antalet utexaminerade måste vara tillräckligt stort och att de måste ha kunskaper som är relevanta för de jobb de ska göra när de fått sin examen. Här har både näringslivet och akademin en viktig roll att spela för att säkerställa utbildningarnas relevans, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och ledamot i Industrirådet.