Södra levererar starkt resultat  

Lotta Lyrå. Foto: Alexander Hall/Södra

Södra redovisar ett starkt resultat för det första halvåret 2021. Resultatet är enligt Södra en effekt av ”en mycket stark marknad för Södras huvudprodukter tillsammans med en god produktion i Södras industrier”.

Södrakoncernens nettoomsättning för första halvåret 2021 ökade med 18 procent och uppgick till 13 019 MSEK (10 993). Rörelseresultatet uppgick till 1 873 MSEK (449) och avkastningen på sysselsatt kapital var 18 procent (4). Soliditeten uppgick till 59 procent.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 1 326 MSEK (221). Omsättningen under kvartalet var 7 287 MSEK (5 416).

– Vi har ett väldigt ovanligt marknadsläge. Priserna på Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror är på rekordnivåer, samtidigt som våra industrier producerar stora volymer. Det har lett till ett starkt resultat. Men vi ser samtidigt att utvecklingen påverkas av stor global osäkerhet på grund av pandemin. Vi fortsätter därför att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Flera satsningar under kvartalet

Södra har under det andra kvartalet gjort flera större satsningar i linje med koncernstrategin.

Under maj månad tog Södra över driften av Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. ”Det nya sågverket och impregneringsverket ligger i en geografi längs E4 där Södra har stabil råvaruförsörjning. Förvärvet förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat område, ökar Södras kapacitet och stärker samtidigt kunderbjudandet till svensk bygghandel”, skriver Södra.  Södra har också under perioden upprättat nya partnerskap för att utveckla satsningarna på textilåtervinning och på bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket.

– Utsikterna på marknaden ser goda ut i närtid, men osäkerheten är stor kring den framtida prisutvecklingen för våra huvudprodukter. Vi gör flera strategiska förflyttningar och investeringar för att gynna ägarvärdet för våra 53 000 medlemmar. Samtidigt finns en underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående klimatomställningen, vilket gör att utsikterna på lång sikt bedöms vara goda, säger Lotta Lyrå.

 

– Det är i osäkra tider som kraften i Södramodellen visar sig. Den ger våra medlemmar del av vinsten som skapas i vår industri och vi kan säkra långsiktig avsättning för medlemmarnas råvara år efter år. Ett marknadsmässigt virkespris är en viktig förutsättning för detta. Vi behöver därför ha örat mot omvärlden och fortsätta vara lyhörda för marknadens signaler.