Industrin fruktar konsekvenserna av gröna EU-åtgärder

Den svenska branschföreningen Energiföretagen riktar kritik mot det nuvarande förslaget om taxonomi. Foto: Creative Commons Lic. Credit: Mohamed Hassan

En ny rapport från svenska Energiföretagen visar att de ekonomiska effekterna av EU:s nuvarande förslag till så kallade taxonomi förväntas bli betydande.

Med tanke på de viktigaste klimatmålen måste EU:s taxonomiordning ge vägledning om vilka investeringar som ska anses hållbara i framtiden.

Men det kan ha stor inverkan på många energibolag. Detta är slutsatsen från den svenska branschföreningen Energiföretagen, som riktar kritik mot det nuvarande förslaget om taxonomi.

- Sverige står inför en enorm omvandling, där behovet av fossilfri energi kommer att öka enormt under de kommande decennierna. I den situationen är det kontraproduktivt att skapa sämre förutsättningar för investeringar i svensk vattenkraft och bioenergi, och något vi måste protestera högt mot, säger Gunilla Andrée, VD för Energiföretagen Sverige, Swedenergy.

Rapporten, som Energiföretagen har utarbetat av ELS, syftar till att ge en övergripande beskrivning av taxonomin, syftet med reglerna och möjliga konsekvenser därav. Och det har fått branschorganisationen att uttrycka oro över flera saker.

Bland annat kommer fler människor att jaga gröna värden på marknaden, medan lån och investeringar i icke-gröna företag och företag kommer att betraktas som en börda.

Dessutom har Europeiska kommissionen meddelat att den avser att använda taxonomin som en utgångspunkt för att se över reglerna för statligt stöd, EU-finansiering genom Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra program och fonder, heter det i rapporten.

Dessutom låter det som att taxonomin också påverkar det svenska näringslivet i elförbrukningen. Inklusive i vilken utsträckning den inkommande elen klassificeras som hållbar.

EU: s taxonomi

Taxonomin är utformad för att avgöra om en ekonomisk verksamhet är miljövänlig utifrån EU-kriterier.

I juni 2019 publicerade den tekniska expertgruppen för hållbar ekonomi (TEG) det första klassificeringssystemet - eller taxonomin - för miljövänlig ekonomisk verksamhet.

Taxonomi bör göra det möjligt för investerare att se till att deras investeringar är klimatmässiga och miljövänliga. I stora drag innebär det att en investeringsfond kan därför kalla sin portfölj ”grön” om investeringarna görs i ekonomisk verksamhet som lever upp till EU:s taxonomi.

För att kvalificera sig som grön måste en investering bidra till minst ett av följande sex mål:

Hållbart utnyttjande av vatten och marina resurser
Cirkulär ekonomi
Förebyggande av föroreningar
Ett hälsosamt ekosystem
Anpassning till klimatförändringar
Motverka klimatförändringar

Källa: EU