Industrins samhällsekonomiska värde 7,8 miljarder per år

Företag inom papper- och massaindustri samt stålindustrin tillför stora samhällsvärden. Arkivbild

ITA Utveckling har på uppdrag av Region Dalarna genomfört samhällsekonomiska beräkningar  av basindustrins samhällsbidrag. Uppdraget har utgått från ett strategiskt urval av 21 större företag inom basindustrin i branscherna papper och massa samt stål i Norra Mellansveriges tre regioner; Värmland, Dalarna och Gävleborg.

Det samhällsekonomiska värdet, det vill säga intäkter till kommuner, regioner och stat, som dessa företag skapar har beräknats för 2018. Rapportens utgångspunkt bygger på underlag om de 21 basindustriföretagens verksamheter och volymer. Beräkningarna utgår från att 30 procent av de indirekta jobben, det vill säga underleverantörer, service, outsourcade funktioner med flera, finns inom den region som Norra Mellansverige utgör. Det totala samhällsekonomiska värdet summeras då till 7,8 miljarder kronor per år.

Om, samtliga indirekta jobb skulle utföras i Norra Mellansveriges område skulle det totala samhällsekonomiska värdet uppgå till minst 13,4 miljarder kronor per år. Det fördelas då enligt följande: Staten: 8,1 miljarder, Kommunerna: 3,5 miljarder samt Regionerna: 1,8 miljarder.

De företag som valts ut finns endera i papper- och massaindustrin eller inom stålindustrin. Det är branscher som är stora och dominerade i regionerna var för sig. Samtidigt innebär dessa företags närvaro också möjligheter för ett stort antal företag och verksamheter inom olika indirekta branscher att utvecklas och upprätthålla både kvalitet, egen utveckling och sysselsättning av anställda.