Ecoclime köper H-gruppen

Ecoclime Group köper samtliga aktier i H-gruppen Totalinstallatör och H-gruppen Energisystem. Foto: Ecoclime

Ecoclime Group har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör, H-gruppen Energisystem om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 miljoner kronor. Förvärvet bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 miljoner kronor 2020. Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 miljoner kronor.

Det tecknade förvärvsavtalet medger inte offentliggörande av köpeskillingen. Denna består av en fast köpeskilling och en resultatbaserad tilläggsköpeskilling för H-gruppens räkenskapsår 2020 och 2021. Tillträdet av aktierna är planerat till den 2 januari 2020. H-gruppen är en koncern bestående av dotterbolagen Hansson & Hansson Rör, K.V.S. Montage, B.G Hansson Energisystem. 

Förvärvet är en viktig pusselbit i strategin att etablera Ecoclimes cirkulära energisystem i Mälardalen.  Det sker samtidigt som de första Evertherm SEW-systemen börjar installeras i ett studentbostadsprojekt om tre fastigheter, som uppförs åt Stockholmshem. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group är skyldigt att offentliggöra.