Tillväxten för ingenjörsföretagen bromsar in

Tillväxten har avstannat på de europeiska marknaderna för ingenjörstunga konsultföretag. Karta: Innovationsföretagen

EFCA-barometern visar att tillväxten avstannat för de europeiska marknaderna för ingenjörstunga konsultföretag. Andelen länder som uppger en svag hemmamarknad dubblerades jämfört med undersökningen i april. Bilden är dock inte entydig. I vissa länder pågår fortfarande en återhämtning, som i till exempel Spanien och en del östeuropeiska länder. Turkiet, å andra sidan, redovisar en svag utveckling.

Omsättningen har varit stigande i de flesta länder. Men svaren indikerar nu en avmattning, baserat på förväntad tillväxt de närmaste sex månaderna. Den negativa trenden har redan påverkat vinstmarginalen, som planar ut under 2019 och väntas avta under 2020. De huvudsakliga utmaningarna för branschen är fortfarande låga timpriser, kompetensbrist och digitaliseringen. Byråkrati och lönekostnader har ökat i betydelse.

– Generellt har lönsamheten minskat under perioden trots stark orderingång och stigande omsättning, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Avmattningen av ordervolymerna återspeglas ännu inte på personalbehoven. 17 länder rapporterade växande personalstyrkor och 12 länder om fortsatta rekryteringsbehov. Endast ett land sade att personalstyrkorna minskade och förväntades fortsätta göra det. Kompetensbristen är alltså ett utbrett europeiskt problem och väntas vara så även fortsättningsvis. 

– Bristen på ingenjörer är inget svenskt fenomen, utan även ett europeiskt sådant. Kompetensbrist är den näst största utmaningen för branschen i Europa, efter låga prisnivåer, menar David Cramér.