EU har enats kring utsläppsrätter

Foto: sxc.hu

Europeiska unionen enades under tisdagen om att ta fram en stabiliseringsmekanism för systemet kring handel med utsläppsrätter, i ett försök att få upp kostnaderna för koldioxidutsläpp. EU vill samtidigt uppmuntra till investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp. Det rapporterar Dow Jones Newswires.

I praktiken har EU-länderna enats om att skapa en "marknadsstabilitetsreserv" från och med 2019, vilken ska fungera som ett slags centralbank där överflödiga utsläppsrätter kan tas bort från koldioxidmarknaden.

Utsläppsrättsystemet har underminerats av ett stort prisfall under de senaste åren, delvis beroende på nedgången i Europas industriella verksamhet i spåren av den ekonomiska krisen men också på grund av en övertilldelning av utsläppsrätter när marknad inrättades 2005.

Kostnaden för att släppa ut ett ton koldioxid i luften har sjunkit till under 8 euro, vilket kan jämföras med högstanivån på cirka 30 euro innan krisen i eurozonen slog till. Det uppges vara långt under vad som krävs för att industrin ska ha incitament att minska sina koldioxidutsläpp, till exempel genom att bli mer energieffektiva.

EU förbereder även en bredare översyn av utsläppshandeln för perioden efter 2020, med vilket man hoppas minska koldioxidutsläppen med minst 40 procent vid 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

SSAB tillhör bolagen som deltar i EU:s system för handel med utsläppsrätter. SIX News rapporterade 2012 om att SSAB fick kraftigt minskad gratistilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013-2020.

(SIX News)