Ett byte till syntetoljor kan spara åkerier miljarder

Åkeri i Västberga. Foto: Wikipedia, kredit: Holger.Ellgaard

Genom att använda bränslebesparande syntetoljor i stället för mineraloljor skulle svenska åkerier kunna spara både pengar och miljö1-2. De flesta använder idag syntetolja till sina personbilar, men för tunga fordon säljs det fortfarande väldigt lite.

– Åkerierna ser en kortsiktig kostnadsbesparing i och med att syntetoljor är dubbelt så dyra som en godkänd mineralolja. Men i och med att oljan står för en väldigt liten del av den totala kostnaden och kan ge en bränslebesparing på minst två procent är det ett misstag att avstå från syntetolja av kostnadsskäl, säger Mats Svensson, smörjmedelsexpert på GA Lindberg ChemTech.

Tvärtom kan ett åkeri, enligt Svensson, med 40 bussar spara 140 000 kronor per år och samtidigt minska sina koldioxidutsläpp med 63 480 kg (om varje fordon kör 10 000 mil, drar cirka 2,7 liter/mil och byter olja var 6 000 mil). Räknat på det totala antalet registrerade lastbilar och bussar 2016 (630 058 st. enligt SCB) skulle ett byte till bränslebesparande helsyntetoljor ge en årlig sänkning av kostnaden med 2,2 miljarder kronor, samt en miljöbesparing på en miljon ton koldioxid.

Det finns idag inga specifikationer på bränslebesparingar som motoroljan för tunga fordon ska uppfylla. Men miljökraven kommer att skärpas och Mats Svensson framhåller att de transportföretag som byter olja redan nu kommer att vinna konkurrensfördelar gentemot andra.

Vid en enskild intervju kan Mats Svensson utveckla sitt resonemang och förklara fördelarna med syntetiska oljor.

Han kan också berätta mer om nackdelarna med ett kortsiktigt kostnadsfokus på smörjoljor och hur dessa kan drabba svensk transportindustri:

- Mertz Transport AB och Mercedes-Benz Sverige AB har jämfört bränsle åtgången för två nya lastbilar, varav den ena använt bra mineralolja och den andra modern helsyntetolja. Under ett års resor mellan Malmö och Göteborg på totalt 12 000 mil registrerades två procents bränslebesparingar för den bil som använt syntetolja. Totalt uppmättes en kostnadsbesparing på cirka 8 500 kronor och en miljöbesparing på 2 500 kg koldioxidutsläpp per år och lastbil.

- Det danska transportföretaget SPF som under flera år samlat statistik på bränsleförbrukning har uppmätt bränslebesparingar på 3,4 procent, vilket resulterat i en besparing på cirka 8 500 kronor och 3 100 kg koldioxid per fordon och år.

Källa: ChemTech