ETS-förslag hotar industrins konkurrenskraft

Foto: Jernkontoret

Industrin drabbas av höga kostnader som konkurrenterna på världsmarknaden inte har

Kompromissen som röstades igenom om EUs handelssystem för utsläppsrätter, ETS, kommer inte att ge industrin möjlighet att fortsätta producera utan att drabbas av höga kostnader som konkurrenterna på världsmarknaden inte har.

EUs medlemsstater har tagit nästa steg mot en slutlig uppgörelse i revideringen av handelssystemet för utsläppsrätter, ETS, för perioden 2021-2030. Kompromissen innehåller visserligen en möjlighet att öka volymen utsläppsrätter som kan tilldelas gratis med 2 procent, men det kommer inte att vara tillräckligt. Dessutom föreslås en ökad avtappning av utsläppsrätter från hela systemet till den så kallade marknadsstabiliseringsreserven, MSR, och att utsläppsrätter ska annulleras om volymen i reserven gör över en viss gräns.

– Den svenska regeringen har varit drivande när det gäller stärkandet av MSR och annulleringar. Vi tycker att det är olyckligt att regeringen, när det gäller ETS, inte sett vad som skulle behövas för att den effektiva svenska stålindustrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig. En ökad volym utsläppsrätter som finns tillgänglig för fri tilldelning skulle vara ett mycket bättre sätt att stärka ETS och ge företagen en möjlighet att växa och kunna få tid att utveckla ny teknik med lägre utsläpp. Som det nu ser ut så kommer nästa handelsperiod bli kostsam för företagen, menar Helén Axelsson, energi-,miljö- och hållbarhetsdirektör på Jernkontoret.