Rejält tapp för SSAB 

Bild: SSAB

För tredje kvartalet 2020 redovisar SSAB stora förluster, bland annat ett rörelseresultat som minskat med 424 procent. Även intäkterna och kassaflödet är lägre jämfört med samma period 2019, och enligt SSAB är det lägre efterfrågan och planerat underhåll som tyngt resultatet.

 SSAB:s rörelseresultat uppgick till -973 (300) Mkr för det tredje kvartalet 2020, vilket var 1 273 Mkr lägre än det tredje kvartalet 2019. Stålmarknaden påverkades fortsatt negativt av minskad ekonomisk aktivitet efter utbrottet av Covid-19. Jämfört med andra kvartalet 2020 sjönk resultatet med 722 Mkr, främst beroende på kostnader för planerat underhåll om 670 Mkr.

Kassaflödet var dock positivt.

Rörelseresultatet för SSAB Special Steels minskade till 73 (358) Mkr. Resultatet var även lägre jämfört med föregående kvartal, hänförligt till ett planerat underhållsstopp samt anpassning av produktionsvolymen till den lägre efterfrågan.