Stabilt resultat för Södra – men massaaffären backar

Foto: Martina Wärenfeldt/Södra

Södra har nyligen publicerat sin tredje kvartalsrapport.

Även om leveransvolymerna för Södras huvudprodukter var högre än motsvarande period förra året, var prisbilden svagare för marknadsmassa. Omsättningen uppgick till 4 925 MSEK (5 391) och rörelseresultatet till 93 MSEK (512). För årets första nio månader var rörelseresultatet 541 MSEK (2 520). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 3 procent (16) och soliditeten till 57 procent.

 

– Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid19, även om vi ser en viss återhämtning under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt, säger Peter Karlsson tf vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

 

– Såväl omsättningsminskningen som resultatnedgången förklaras av betydligt lägre prisnivåer för avsalumassa jämfört med motsvarande period föregående år. En svagt positiv prisutveckling har medfört att prisnivåerna låg något högre vid kvartalets utgång än vid årets början. Prisnivån på sågade trävaror hittills under året understeg förra årets första nio månader. Efterfrågan på Södras huvudprodukter var fortsatt god och produktionen låg på en stabil och hög nivå, säger Peter Karlsson.

 

Kraftsamling inom Södras hela kedja från ägare, entreprenörer, medarbetare och industri i kombination med gynnsam väderlek har begränsat skadeverkningarna av granbarkborreangreppen. Även om skadorna jämfört med föregående år har halverats, är de på en fortsatt extremt hög nivå och ligger i storleksordningen 1 miljon m3fub på Södras medlemsfastigheter.

– En central del i Södras strategi för hållbar och lönsam tillväxt är effektivt nyttjande av skogsråvaran. Därför är vi stolta över att vi i början av oktober invigde världens första fossilfria biometanolanläggning vid massabruket i Mönsterås. Anläggningen är ett av skogsnäringens många bidrag i omställningen till en bioekonomi, säger Peter Karlsson.

Södras massadivision Södra Cells backade kraftigt under perioden. Rörelseresultat för perioden uppgick till −8 MSEK (551). Resultatnedgången förklaras av en lägre prisnivå på avsalumassa. Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 545 MSEK (3 054). Produktionsvolymen uppgick till 468 tusen ton fördelat på 401 tusen ton barrsulfatmassa, 29 tusen ton lövsulfatmassa och 38 tusen ton textilmassa. Ackumulerat uppgick omsättningen till 8 039 MSEK (9 804) och rörelseresultatet till 544 MSEK (2 416).