Stort tapp för svensk export

Utsikterna för exportföretagen är väldigt dystra. Graf: Stockholms Handelskammare

Nu syns coronakrisen också tydligt i exportsiffrorna. Under april månad minskade den svenska utrikeshandeln med varor med 17 procent jämfört med april 2019.

– För ett litet och exportberoende land som Sverige är det här väldigt tråkiga nyheter. 1,5 miljoner svenskar är sysselsatta av exporten till andra länder. Över tid blir det betydande bortfall från vår ekonomi, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Sveriges siffror för utlandsexport av varor har sedan tredje kvartalet 2016 redovisat positiv utveckling för alla månader utom två - där resultatet varit oförändrad. April 2020 visar på ett tydligt och abrupt trendbrott med minus 17 procent, utifrån dagsaktuell statistik från SCB som Stockholms Handelskammare analyserat.

– Krisen påverkar hela vår ekonomi och har tydligt bromsat den varuexport som är något av en pulsåder för svensk ekonomi och i förlängningen jobben i landet. Eftersom vi är starkt beroende av kontakterna med vår omvärld, som just nu är kringskurna, så kommer det vara viktigt att förlänga och utveckla exempelvis omställningsstödet för ytterligare några månader, säger Stefan Westerberg.

Exportorderstockarna utvecklas starkt negativt för alla regioner utom norra mellansverige som har en svagt positiv utveckling, visar ny data från Konjunkturinstitutet som Stockholms Handelskammare analyserat. Brantast är fallet i Västsverige och Sydsverige.

När det gäller förväntningar på framtidens utveckling gällande exportorderstockar redovisar alla regioner dramatiskt negativa nettotal.

– Vi har en situation där den faktiska varuexporten försvagas och exportföretagen är väldigt dystra, både när det gäller nuläge och framtid. Det kommer krävas ansträngningar och uthållighet för att få kurvan att vända uppåt, säger Stefan Westerberg.