Svartöns Specialstål ansöker om konkurs

Duroc AB:s helägda koncerndotterbolag Svartöns Specialstål AB har lämnat in konkursansökan till Luleå tingsrätt. Svartön Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, har tidigare bedrivit kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, och bedrev ännu vid tidpunkten för konkursansökan ett logistikcenter för stålbandrullar med fyra anställda.

Verksamheterna bedrivs från förhyrda lokaler i Luleå. Svartön har sedan den 16 juni varit under rekonstruktion, men förutsättningarna för att driva verksamheten vidare saknas, enligt ägarna.

Bakgrunden till ansökan är att Svartöns Specialstål har haft lönsamhetsproblem i sin rörelse för bearbetning av tunnplåt, och den verksamheten har avvecklats. Bolaget drabbades under våren av störningar i driften som härrörde till den förhyrda lokalen som försvårat materialhanteringen i logistikcentret.

Det står nu klart att skicket på lokalen där verksamheten bedrivs samt den travers som används i driften inte medger att verksamheten fortgår. Någon ersättning från försäkringsbolaget gällande det tidigare haveriet i valsverket har inte kunnat erhållas utan förutsätter att rättsliga åtgärder vidtas.

Duroc AB har infriat ett borgensåtagande gentemot Swedbank för Svartöns Specialstål om 13 mijoner kronor, och övertagit bankens fordran med säkerhet i företagsinteckningar. I konkursboet finns tillgångar som bedöms ingå i hypoteksunderlaget om minst 6 miljoner kronor, samt därutöver möjliga intäkter från försäljning av valsverk och inventarier samt utfallet av fordran mot försäkringsbolaget, till belopp som inte nu kan fastställas.