Utvärdering: “Metalliska material är ett välskött program”

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, som har sitt programkontor på Jernkontoret, har genomgått sin nioårsutvärdering.  

”Metalliska material är ett välskött program som förmått adressera sina intentioner. Man ger prov på en hög grad av reflektion kring sin projektportfölj och hur den anknyter till programmets mål. Portföljen är välbalanserad med över lag bra projekt. Metalliska material är ett gott exempel på hur en SIP kan arbeta”, skriver utvärderarna.

Metalliska materials utvärdering avser åren 2013–2021, med ett visst fokus på de tre senaste åren. Utvärderarnas övergripande slutsats är att Metalliska material är välorganiserat och bedriver ändamålsenliga insatser grundade i strategiska behovsanalyser. Utvärderingen pekar även på att programmet har en god struktur och gedigen uppföljning och att Metalliska material har axlat rollen som nationell kraftsamlande aktör och samverkansplattform.

– Vi kan inte vara annat än stolta över de fina omdömen vi får i nioårsutvärderingen av Metalliska material. Vi är särskilt glada över att utvärderarna hittat och lyft fram saker som våra projektstöd, som jag tror vi är ensamma om. Det betyder förstås inte att vi är nöjda, man kan alltid bli bättre och vi kommer att använda erfarenheterna från programmet dels för att avsluta det på ett bra sätt, dels för att kunna göra ännu bättre saker i framtiden, säger Gert Nilson, forskningschef på Jernkontoret samt programchef för Metalliska material.

“Utvärderingen visar på att Metalliska materials mervärde är betydande. Den breda mobiliseringen i värdekedjorna och kunskapsöverföringen mellan stål-, aluminium- och gjuteriföretagen hade sannolikt inte varit möjliga utan programmet”, skriver Jernkontoret.