Låga priser höll tillbaka Södras resultat

Lotta Lyrå. Foto: Södra

Södra har redovisat sitt rörelseresultat för 2020.

 

Koncernens nettoomsättning under 2020 uppgick till 20 351 miljoner kronor och rörelseresultatet till 891 miljoner kronor. Den minskade omsättningen förklaras enligt Södra av betydligt lägre prisnivåer på avsalumassa och lägre priser på sågade trävaror under helåret, men också av negativa valutakurseffekter. Samtidigt översteg leveransvolymerna för Södras huvudprodukter föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till två procent  ch soliditeten till 57 procent.  

 

– Året har präglats av osäkra och omvälvande förutsättningar i världen, vilket har påverkat marknaden negativt och lett till en resultatminskning. Det har varit utmanande för oss och våra skogsägande medlemmar. Vårt främsta fokus har varit att värna hälsan för medarbetare, medlemmar, entreprenörer och kunder. Men även om vi nu är i ett tuffare finansiellt läge än tidigare, så står Södra starkt, säger vd och koncernchef Lotta Lyrå.

 

– Vår produktion har legat på en stabil nivå under året och efterfrågan på huvudprodukterna är god. Det visar också styrelsens förslag på vinstdelning till våra medlemmar och ägare: 598 miljoner kronor. Det är väl avvägt mot bakgrund av våra resultat och långsiktiga mål, säger Peter Karlsson, CFO på Södra.