Ska effektivisera datautbytet i industriernas anläggningar

Foto: SSG

SSGs Vinnova-finansierade projekt med målsättningen att tillsammans med svensk anläggnings- och IT-industri skapa ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem ute i industriernas anläggningar fortsätter oförtrutet enligt plan. Potentialen är betydande med stora besparingar för industrin.

– Vår ambition med projektet att hjälpa industrin att ta nästa steg genom att effektivisera datautbytet och därmed även produktionen. Vi vill göra det möjligt att i nya informationsflöden utbyta information mellan olika system och leverantörer under en anläggnings hela livscykel. Detta kommer att förenkla och effektivisera arbetet i såväl projekteringsfasen, som i förvaltningsfasen och avvecklingsfasen. Med sitt standardiseringsarbete kommer SSG att kunna vara en naturlig länk mellan de olika aktörerna i en anläggningslivscykel, säger Erik Molin, projektledare på SSG.

Förmåga till bra datautbyte kallas interoperabilitet och det vill projektet lösa genom att tillsammans med svensk industri etablera en standard.

– Vi försöker göra verkstad av en redan uppfunnen standard. Lyckas vi bryta igenom och nå en bredd på detta datautbyte är vinsterna stora för både industri och leverantörer. Med det här tänket kan anläggningarna förenkla sina processer, säger Erik Molin.

Projektgruppen har rivstartat

En projektgrupp har skapats, som hittills i år har hållit tre möten och i sin tur tillsatt två arbetsgrupper – en för anläggningsägare och en för systemleverantörer av konstruktions- och underhållssystem för projektering och förvaltning.

– Vi överväger också att tillsätta en arbetsgrupp med leverantörer i syfte att inom svensk industri förankra detta nya arbetssätt och för att få industrin att förstå hur detta nya informationsflöde i alla led och de lösningar vi tar fram kommer att påverka deras anläggningar och deras vardag, säger Erik Molin.

Ett första pilotprojekt i mikroformat

Ett av arbetsgruppens första utmaningar är att under året leverera ett pilotprojekt i form av en mikromodell av en anläggning, där projektgruppens anläggningsägare inledningsvis definierar utseende, standarder, krav och framtida förväntningar, varpå arbetsgruppens systemleverantörer - Siemens Comos, Hexagon, IFS, IBM Maximo, och Eurocon Sitebase -sedan tar över och förverkligar denna mikromodell.

– Vi har valt att bygga modellen i mikroskala, eftersom komplexiteten i projektet inte handlar om mängden av information och eftersom vi redan har ett standardiserat sätt att beskriva maskiner, reservdelar och anläggningar på, säger Erik Molin och fortsätter:

– Vi arbetar utifrån de internationella kunskaper och erfarenheter som redan finns tillgängliga. Här handlar det till mycket stor del om att samla in information, samverka och utbyta erfarenheter med de internationella partners, som idag aktivt redan jobbar med den etablerade standarden för datautbyte ISO 15926, och sedan återanvända dessa kunskaper, erfarenheter och standarder i syfte att skapa ett standardiserat språk och gränssnitt mellan systemen.

Intensivt internationellt samarbete

Det finns en mängd olika organisationer som länge jobbat med detta runt om i världen. Hittills har projektgruppen etablerat nära samarbeten med amerikanska Fiatech, norska POSC Caesar, finska ThTh och de holländska organisationerna USPI och CFIHOS.

Samtliga dessa är ideella medlems- och/eller EU-finansierade organisationer.

– Vi har haft flera möten med dem och det finns en stor öppenhet och samarbetsvilja i de här frågorna. Alla arbetar med samma problematik och alla inser att detta är en stor utmaning och ingenting de gör själva. Målsättningen är att de gemensamma resultaten på sikt ska standardiseras under ISOs vingar, säger Erik Molin.

Referensdatabas RDL

Den gemensamma visionen är använda en internationell referensdatabas RDL (Reference Data Library), som utgör kärnan i standarden ISO 15926 och som fungerar över språkgränserna och med vars hjälp alla aktörer och anläggningar kan utbyta data.

– Det blir en global toppdomän på ISO-nivå parallellt med flera nationella domänkopior, som administreras av de nationella samarbetsorganisationerna. Samtidigt kan anläggningar och leverantörer skapa egna kopior, som bygger på den nationella kopian. Det blir därmed enklare att lyfta behov och standarder på bolagsnivå, upp till nationell nivå och sedan vidare till internationell nivå, säger Erik Molin.

Digital tvilling

Med projektet skapas även en digital struktur för beskrivning och standardisering av 3D-designade anläggningar.

– Du får en standardiserad digital 3D-kopia i vilken alla kan göra utbildningar och genomföra förbättringar och utbyggnader. Du får en exakt digital tvilling av anläggningen, som alla kan kommunicera och arbeta med. Detta skapar helt andra förutsättningar och möjligheter, jämfört med idag – inte minst när det gäller digitaliseringen av SSGs tjänster som Standarder och SSG Produktdatabas, säger Erik Molin.

Tidsplan

Före sommaren ska pilotmodellen vara definierad och till hösten tar systemleverantörerna över realisationen av denna.

– Vi har en deadline för projektet fastställd till midsommar nästa år. I slutet av nästa år eller början på 2019 kommer en nationell konferens att arrangeras, där projektets slutresultat presenteras. Det blir också startskottet för hur en långsiktig etablering av ISO 15926 inom svensk anläggningsindustri kan genomföras, slutar Erik Molin..