AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

På finländska rotor- och cylindertillverkaren Aikawa Fiber Technologies, AFT, i staden Varkaus, som förser bland annat papper- och massaproducenter med komponenter, har allt förändrats sedan 2013, särskilt när det gäller anställdas arbetsprocesser, som numera motsvarar kundernas behov bättre än någonsin tidigare.

Under nästan tre år införde man ett helt nytt arbetssätt, kallat Lean Stream- processen. Sedan dess har alla affärsproblem - från lönsamhet till andra känsliga problem - gått över till att vara transparenta och tillgängliga för hela arbetsteamet.

Lean Stream Production har sitt ursprung från Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota Production System (TPS), och strategin Lean. Syftet med Lean Strem production är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

Enkelt uttryckt handlar det om"Mer värde för mindre arbete". De grundläggande principerna i Lean production bottnar i idéer från bland annat Frederick Winslow Taylor som med Scientific Management inspirerade Henry Ford att skapa ett produktionssystem. Denna tillverkning var inte speciellt kostnadseffektiv med dagens mått mätt och anpassad för masstillverkning.

Hos det finländska företaget AFT förbättrades prestandan kontinuerligt inom efter bara tre år efter införandet av Lean Stream-modellen.

Nyligen förbättrades metoden ytterligare ett steg. Faktum är, enligt företagets ledning, att AFT: s Lean Stream-idée fick erkännande även från finsk industri som en modell för traditionella industriprocesser, men som dessutom har fokuserar speciellt på kundernas behov.

Hur kan livslängden för kundernas komponenter förlängas och hur uppnår man högre energibesparingar vid massa- och pappersbruk med minsta fiberförluster? Varför är det viktigt att produkterna levereras precis när de behövs?

- Detta blir möjligt när arbetsprocessen och genomströmningstiden halveras, så att leveranssäkerheten överensstämmer till 97 procent, säger försäljningschefen Erkki Jokirinne.

Under 2013 deltog alla anställda och chefer på AFT Varkaus i gemensamma rådslag för att uttömmande kunna analysera hela värdekedjan från försäljning till leverans. En av frågorna handlade om det sanna värdet utifrån kundernas synvinkel?

- Vår utmaning bestod av att öka värdet på kunnande, erfarenhet, effektivitet och service, säger Kari Ikäheimonen, HR-chef på AFT Varkaus:

- Vi hade en mycket kompetent arbetskraft, en lång tradition inom tillverkningen och en hög grad av automatiseringen, men det räckte inte.

Ikäheimonen tillägger: - Vi kom på idén om hur arbetsprocessen kunde effektiviseras. Vi skulle övergå från en resursbaserad modell till en produktionsmodell med fokus på kundorder. Det gällde att förstå och ändra värdeflödet från början till slut. Det började hända rena under när alla på fabriken var i stånd att varsebli om kundens roll i processen.

Arbetare och tekniker arbetar nu vid sina egna arbetsstationer endast så länge det krävs. När komponenterna som tillverkas kommer de att vidarebefordras till nästa fas i processen. När det inte finns något mer att göra vid vederbörandes egen station, är hon eller han fri att hjälpa andra med deras arbetsuppgifter.

Ikäheimonen säger: - Alla här utnyttjar flera färdigheter för att kunna möta kundernas olika behov. Vi alla erhåller mycket tillbaka på detta sätt i form av förmåga och stolthet.

- Flera färdigheter är nyckeln för våra anställda, säger försäljningschefen Erkki Jokirinne vid Varkausfabriken. - Det är en stor förändring jämfört med det gamla systemet med mycket spilltid och omstruktureringen har gett oss ny förståelse om hela processen. Resultaten talar för sig själva.

- Idag lämnas inga råvaror eller halvfabrikat på fabriksgolvet. Målet är att säkerställa alltid ett oavbrutet och snabbt flöde av produkter under hela processen. Snabbare genomströmning och strömlinjeformad produktion förbättrar också produktkvaliteten. Frånvaro av stressmoment och borttagning av allt onödigt material från produktionslokalerna minskar risken för kvalitetssänkning, säger försäljningschefen Erkki Jokirinne.

Källa: AFT