Så ska svensk industri bli smartare

ABB:s YuMi är ett exempel på innovationer inom automation som förbättrar kundernas konkurrenskraft. Denna industrirobot är utvecklad för ett nära samarbete med människor vid hantering av småkomponenter. Foto: ABB
Innovations- och näringsminister Mikael Damberg. Foto: Regeringskansliet

Nu ska Sverige uppgraderas till Industri 4.0. Uppgraderingen är en del av den strategi för Sveriges nyindustrialisering, så kallad Smart Industri, som regeringen nyligen antog.

-Sverige är en industrination, där en miljon människor går till jobbet varje dag tack vare industrin. Det vi ser är att andra länder har jobbat strategiskt med sin industri och tagit fram olika program och strategier. Nu gör vi detsamma, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg, socialdemokraterna.

Målen är högt ställda. Svensk industri ska stärka sin konkurrenskraft internationellt, förbättra sin förmåga till omställning och bli världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Dessutom ska företag som flytt Sverige lockas tillbaka.

De politiska partierna i regeringen menar att det är ”hög tid att prioritera industrin” som det står i strategin. I förordet kan man läsa att Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag. Utmärkande för dessa företag är att de gång på gång har lyckats förnya sina produkter och ställa om sin produktion, i takt med att marknaden har förändrats.

En fjärde industriell revolution

Och nu blåser verkligen förändringens vindar. Digitaliseringen av samhället ökar med raketfart och medför stora förändringar. Globalt sker en omställning till gröna värden och hållbarhet. Den så kallade fjärde industriella revolutionen är här.

För att lyckas behålla sin konkurrenskraft och nå framgång måste industrin klara att analysera och omvandla stadigt växande mängder av data till nya affärer. Produktion och produkter måste automatiseras och digitaliseras, kopplas ihop och användas på ett intelligent sätt. En nyindustrialiseringsstrategi för smart svensk industri är bra för hela Sverige, säger innovations- och näringsministern.

- Med produktion kommer ofta utveckling, forskningsinsatser, investeringar och andra delar som berör tjänstesektorn i samhället. Så det här hänger ihop och det är viktigt att vi gör allt vad vi kan för att kan stötta en framgångsrik industri.

Fabriker med självstyrande produktion blir industrins svar på ”the internet of things”. När produktion och/eller varor, sensorer, data, maskiner och annan utrustning förses med unika ID-nummer och kopplas ihop med molntjänster är det möjligt att skapa helautomatiserade system som fungerar optimalt effektivt. Detta ger givetvis nya, delvis oanade, affärsmöjligheter. Information hanteras automatiskt via internet utan manuell hjälp och industrin blir samtidigt mer hållbar, mer flexibel och mer konkurrenskraftig. 

Arbetet med omställning till en smartare industri pågår vid många företag och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har tillsammans med medlemmarna tagit fram en handlingsplan för 2016 som fokuserar på digitaliseringens betydelse för industrins välmående. Teknikföretagen vill se långsiktiga, blocköverskridande, stabila villkor för att behålla företagen i Sverige. Förslaget till industristrategi utgår från ett helhetsperspektiv och presenterar åtgärder som företag, regering och riksdag bör vidta för att vässa svensk industri i den globala konkurrensen.

Förslagen är bland annat satsningar på forskning och innovation i samverkan mellan stat och näringsliv för att skapa ett hållbart transportsystem som bidrar till industrins konkurrenskraft och fortsatta investeringar i både hård och mjuk digital infrastruktur.

Industri och politik i samverkan

En samlad strategi är något som också framhålls av regeringen. ”Politiken ska göra sitt för att stärka företagens förutsättningar att klara omställningen. Med gemensamma prioriteringar och krafter har svensk industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster” står det att läsa i strategin.

Regeringens strategi Smart Industri stämmer väl överens med det förslag som Teknikföretagen lämnade till regeringen och ligger i linje med det som har diskuterats som framgångsfaktorer i industrisamtalen med näringsministern, säger Åke Svensson, vd för Teknikföretagen.

-Mikael Damberg aviserade ju tidigt en vilja att arbeta tillsammans med industrin för att stärka dess konkurrenskraft och det verkar finnas en ambition att fortsätta med industrisamtalen under hela mandatperioden, säger han.

Energifrågor har medvetet lämnats utanför samtalen, eftersom Energikommissionen håller på med ett omfattande arbete kring detta. Fokus är på industrins förutsättningar och konkurrenskraft.

Åke Svensson betonar att det är viktigt med en kontinuerlig dialog för att möta de förändringar som sker i samhällsutveckling och i industrins villkor. Digitaliseringen innebär en enorm omställning som omfattar många områden. Här gäller det för industrin att hänga med.

Digitaliseringen den nya tidens ångmaskin

-Jag tror att vi är med om en av de största industriella förändringarna sedan ångmaskinens tillkomst. Den går snabbt och stoppar inte upp. Det ställer krav på både industrins företag och de enskilda medarbetarna som måste hålla sig uppdaterade på den tekniska utvecklingen. Också kundernas beteenden förändras. De köper mer av funktioner med smarta lösningar och mindre av renodlade produkter, säger han.

De arbetstillfällen som riskerar att förvinna när industrin automatiseras mer och mer kompenseras av att utländska företag ser svensk industri som innovativ och effektiv och vill investera i den.

-Vi ser också att industrier som flyttade ut produktion börjar flytta tillbaka den till Sverige, för vi är kompetenta här, vi har kvalitet och vi är också kostnadseffektiva när vi jobbar med digitalisering och automatiserad produktion, säger Mikael Damberg.

Nästa steg i processen är att ta fram en konkret handlingsplan. Den är tänkt att presenteras närmare i höstens forskningsproposition.   

 

 

Fakta 

”Smart Industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige” listar upp fyra fokusområden:

Industri 4.0 som betyder att svenska industriföretag ska vara ledande när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter och inom utveckling av digital teknik.  

Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion.

Kunskapslyft- och kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

Sverige ska vara ledande på forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.