EU stramar åt reglerna för avfallsexport

Förutom vanligt avfall exporterar EU även mycket pappersavfall (15 procent), mestadels till Indien. År 2022 gick 39 procent av EU:s avfall till Turkiet (12,4 miljoner ton), följt av Indien (3,5 miljoner ton), Storbritannien (2,0 miljoner ton), Norge (1,6 miljoner ton) och Schweiz (1,6 miljoner ton). Foto: Creative Commons Lic. Pixabay, kredit: Geralt

Nya, striktare regler införs i Europeiska unionen gällande export av avfall till länder utanför EU. Det nya regelverket syftar till att öka unionens ansvarstagande för sitt avfall, enligt ett uttalande från EU-kommissionen. Sedan 2004 har avfallsexporten från EU till icke-EU-länder ökat med 72 procent. Under 2023 uppgick exporten till 35 miljoner ton.

Senare, 2027 bir det tillåtet att exportera avfall endast till länder utanför Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om mottagarlandet ger sitt uttryckliga godkännande och kan visa att avfallet kommer att behandlas på ett hållbart sätt.

Nya regler införs för att hantera Europas avfall mer ansvarsfullt

Redan från november 2026 införs ett temporärt exportförbud av plastavfall till icke-OECD-länder, vilket kommer att vara i kraft i två och ett halvt år. De flesta EU-länderna, samt USA, Turkiet och Mexiko, är medlemmar i OECD. Det nya regelverket är också tänkt att motverka illegal handel med avfall genom att införa strängare straff för brottslighet.

Kompletterar nya direktivet om miljöbrott

Dessa regler kompletterar det nya direktivet om miljöbrott som också trädde i kraft samma dag. Enligt kommissionen inkluderar detta direktiv en lista över de allvarligaste överträdelserna av miljölagar. Medlemsstaterna måste säkerställa att dessa handlingar betraktas som brott i deras nationella lagstiftning. Några exempel på nya brottskategorier är allvarliga överträdelser av kemikalieregler eller illegal vattenuttagning.

Var hamnar Europas avfall?

Enligt de senaste siffrorna från Eurostats statistikbyrå var de främsta mottagarländerna för EU:s avfallsexporter under 2022 Turkiet (12,4 miljoner ton), följt av Indien (3,5 miljoner ton) och Storbritannien (2,0 miljoner ton).

Källa: EU-Kommissionen