Equinor förvärvar andel i litiumprojekt i USA

Standard Lithium behåller driftsansvaret för de två projektbolagen Texas, där Equinor stöder operatören med sin expertis inom underjordisk teknik och projektgenomförande. Foto: Standard Lithium

Equinor har ingått ett avtal med Standard Lithium Ltd om att förvärva fyrtiofem procent av aktierna i två litiumprojektföretag belägna i sydvästra Arkansas och östra Texas. Detta markerar ett steg in i litiummarknaden, en nyckelkomponent i energiövergången.

Investering och teknologiöverföring

Morten Halleraker, senior vicepresident för ny verksamhet och investeringar inom teknik, digitalisering och innovation på Equinor, förklarar att litium som produceras på ett hållbart sätt kan vara avgörande för energiövergången.

- Detta investeringsbeslut medför en begränsad initial ekonomisk åtagande, och vi kan tillämpa kärnteknologier från olje- och gasindustrin för att utveckla dessa projekt mot ett eventuellt slutgiltigt investeringsbeslut, säger Halleraker.

Enligt avtalet kommer Equinor att ersätta Standard Lithium med trettio miljoner USD för tidigare kostnader relaterade till de förvärvade intressena och stå för Standard Lithiums kapitalkostnader på trettiotre miljoner USD för att främja projekten mot ett slutgiltigt investeringsbeslut. Om ett sådant beslut fattas kommer Equinor att göra milstolpsbetalningar på upp till sjuttio miljoner USD till Standard Lithium.

Teknik och miljöfördelar

Litium är ett väsentligt mineral för övergången till mer hållbar energi och behövs för att möta den förväntade tillväxten inom elektriska fordon och bredare batterilagringslösningar. Produktion av litium från underjordiska reservoarer med direkt litiumutvinning (DLE) framstår som en produktionsmetod med lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella metoder.

Extraktionsmetod med låg påverkan

DLE är en metod för att producera litium från litiumrikt saltvatten, vanligtvis från djupt belägna underjordiska reservoarer som inte kan användas för dricksvatten eller jordbruk. Litium skiljs från andra beståndsdelar i saltlösningen genom att saltlösningen förs i kontakt med ett medium som selektivt attraherar litium. Processen producerar ett högkoncentrerat litium som sedan kan omvandlas till batterigradlitium genom konventionella processmetoder.

Framsteg och potential

Equinor testade först DLE-teknik år 2018 för att bygga en förståelse för hur man skalar upp processen, inklusive förbehandling av underjordiska saltlösningar och bearbetning till batteriklassat litium. År 2021 investerade Equinor Ventures i Lithium de France, som utvecklar DLE- och geotermiska projekt i Frankrike.

Källa: Equinor