Elektrobränslen - ny energikälla för processindustrin

Foto: Rise

RISE undersöker alternativa energikällor för industrin

I ett nystartat forskningsprojekt undersöker RISE, tillsammans med Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs med stöd från Energimyndigheten, möjligheterna för svensk massa-, kemi- och pappersindustri att öka produktionen av förnybara drivmedel och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen.

Sverige har som mål att ha en elproduktion som är 100 procent förnybar 2040. Målet ska nås genom att främst bygga ut produktionen av sol- och vindkraft, energislag som är väderberoende. Det riskerar att leda till en ojämn tillgång på el och ett elpris som går upp och ner, något som innebär en utmaning för energiproducerande och energikrävande industrier, till exempel kemi-, massa- och pappersindustrin. Samtidigt har Sverige som mål att mångfaldigt öka andelen förnybara drivmedel inom fordonsflottan.

En bidragande lösning på bägge utmaningarna skulle därför kunna vara elektrobränslen: flytande eller gasformiga bränslen som produceras av överskottsel, vatten och koldioxid från befintliga processer. Med anledning av detta ska RISE, i samarbete med Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs, undersöka möjligheterna för svensk processindustri att dra nytta av elektrobränslen.

– Intresset för elektrobränslen har de senaste åren vuxit lavinartat och det finns idag drygt ett fyrtiotal demonstrations- och pilotanläggningar i drift eller under uppbyggnad för konceptet i Europa. Än så länge finns ingen anläggning på plats i Sverige, men intresset för elektrobränslekonceptet är snabbt ökande även här, säger Anna-Karin Jannasch, ledare för fokusområdet Industriell omställning på RISE.

– För industrin skulle införande av elektrobränslekonceptet kunna innebära att man under perioder av låga elpriser har möjlighet att producera förnybara elektrobränslen som antingen kan lagras för senare användning eller säljas för externt bruk. För samhället finns även en möjlighet att skapa bättre balans i framtidens förnybara elnät samtidigt som man skapar så kallade kolsänkor genom att använda koldioxid från rökgaserna vid framställning av elektrobränslena, säger Anna-Karin Jannasch.