Automatiska assistentsystem gör städerna säkrare

Assistanssystemet består av en multifunktionskamera, en radarsensor och en elektronisk styrenhet. Multifunktionskameran uppfångar en ”bild” av spårbanan samt fordon och personer framför spårvagnen och överför informationen till radarsensorn i realtid. Foto: Bosch Engineering

Företaget Bosch har utvecklat en rad säkerhetssystem för trafiksektorn, däribland en elektronisk co-driver för pendeltågstransporter.

Assistanssystemet varnar för hinder och bromsar automatiskt i en nödsituation, vilket ger ökad säkerhet för förare och passagerare i samband med pendeltågstransporter.

Säkerhetssystem bidrar till kostnadsbesparingar för järnvägsoperatörer genom mindre materiella skador och färre haverier med järnvägsfordon.

Hinder på spåren som bil-, cykel- eller motorcykelförare som inte håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon eller fotgängare, som korsar vägen ouppmärksamt utgör alltid potentiella orsaker till olyckor. Dessa är faktorer som en spårvagns-eller pendeltågsförare alltid måste räkna med i en pulserande stadsmiljö.

Det finns det risk för olyckor även på grund av dålig sikt eller regn, snö och dimma. För att stödja förarna i deras krävande roll har Bosch Engineering utvecklat ett innovativt förarassistanssystem för pendeltågstransporter.

Vid en eventuell kollision varnar den först spårvagnsföraren med hjälp av en signal. Om föraren inte ingriper eller gör det för sent, bromsar systemet automatiskt spårvagnen tills den stannar helt. Därmed undviks en kollision eller åtminstone lindras den så mycket som möjligt.

– Lösningen ökar säkerheten inom spårburen trafik genom att den skyddar människoliv och förhindrar materiella skador, som idag sker med ökad tendens. Sådana skador leder i regel till höga kostnader för spår- och järnvägsoperatörerna, förklarar Heiko Mangold, chef för affärsområdet teknisk järnvägsteknik på Bosch Engineering.

Objektinformationen från video- och radarsystemet slås samman till en helhetsbild av omgivningen. Utifrån detta, och med hänsyn till fordonets egen körhastighet, beräknar den elektroniska styrenheten den aktuella kollisionsrisken.

Om assistanssystemet upptäcker ett kritiskt approximativt värde varnar det föraren med hjälp av en visuell indikator i förarkabinen och genom en akustisk signal. Om spårvagnsföraren inte reagerar på detta inom två sekunder bromsar en säkerhetsfunktion spårvagnen automatiskt tills den stannar helt. Här sker inbromsningen så försiktigt att inte ens stående passagerare behöver frukta att tappa fotfästet i spårvagnen.

Järnvägsolyckor leder ofta till allvarliga personskador. Flerfaldigt högre är antalet spårvagnsolyckor med materiella skador. Men med användningen av detta nya system kan alla dessa skador minskas avsevärt eller till och med förhindras helt. Därför kan

järnvägsoperatörerna spara kostnader för dyra reparationer, öka tillgängligheten för sina fordonsflottor tack vare färre haverier av järnvägsfordon och säkerställa att de fungerar smidigt. Förutom den ökade säkerheten leder systemet också till en påtaglig minskning av den fysiska och psykiska belastningen för spårvagnsförarna.

Assistanssystemet gör sig gällande internationellt

Bosch Engineering utvecklade kollisionsvarningssystemet utifrån den beprövade storvolymproduktionstekniken, som har använts inom fordonssektorn.

Systemet utvecklas och förbättrades kontinuerligt och kommer nu att optimeras ytterligare med ännu effektivare sensorkomponenter under de närmaste åren.

- Vår ständigt växande systemverktygslåda kommer att stödja spårvagnen så att vi kan ytterligare öka graden av automatisering, betonar Heiko Mangold.

I år används systemet redan i cirka 550 spårvagnar i 19 städer i Europa, vilket säkerställer mer säkerhet i stadstrafiken. Från och med 2022 kommer systemet även att användas i Nordamerika och Australien.