Vad händer med LNG-marknaden efter återhämtningen från Covid-19?

Naturgasens spotprisvolatilitet har påverkat ett brett spektrum av branschintressenter. Foto: GECF

- Den globala ekonomin avlägsnar sig långsamt bort ifrån det aldrig tidigare skådade utmaningen som orsakats av covid-19-pandemin. GECF observerar en återställning av världens energisektor på längre sikt och anser att det är absolut nödvändigt att rikta den överhängande och accelererande energiomställningen i riktning mot en mindre kolintensiv energimix, som leder till en renare, miljövänligare framtid, skriver Galia Fazeliyanova, energiekonomisk analytiker i GECF:s prognosavdelning och medlem i organisationens sekretariat i en framtidsstudie.

Historisk ökning

- LNG kan vara den sista stora möjligheten inom olje- och gasindustrin. LNG -handeln uppvisar historiskt en anmärkningsvärd tre och halvfaldig ökning från 103 miljoner ton (mt) år 2000 till 356 miljoner ton i slutet av 2020, skriver Galia Fazeliyanova. 

GECF:s medlemmar följde i stort sett den globala trenden, efter att ha ökat exporten av LNG från 130 mt till 190 mt mellan åren 2010 och 2019, enligt GECF års statistiska bulletin 2020.

Covid-19-påverkan på LNG-handeln har varit påtaglig, särskilt under första och andra kvartalet 2020, på grund av massiva blockeringar och flera olika störningar över hela världen. Men vid årsskiftet 2020/2021 växte handeln med LNG till en ny rekordmängd, främst stimulerad av Asiens stabila efterfrågan och underliggande global ekonomisk återhämtning. Ökad export från Australien och USA bidrog också till utbudet med en tillväxt på 33 procent av LNG -export jämfört med 2019.

Robust marknad

- I huvudsak har handeln med LNG visat sig vara motståndskraftig, allt mer mångsidig och global. Även om den övergripande LNG-marknaden var mycket mer robust jämfört med oljemarknaden under pandemins gång ökade volatiliteteten i handelsvolymer och orsakade extrem turbulens i spotpriser, skriver Galia Fazeliyanova.

Strukturen för LNG -handeln utvecklades under de senaste decennierna och 2020 förstärktes denna transformation. Det finns en tydlig och konsekvent trend i riktning mot högre flexibilitet, smidighet, och framåtblickande likviditet på LNG-marknaderna.

Komplex investeringsmiljö och köpare med aptit för LNG med lägre kolhalt är bland de viktiga utmaningar som LNG -industrin kommer att ställas inför inom överskådlig framtid. Marknadsextrem volatilitet skapar osäkerhet när det gäller investeringsviljan.

Pristurbulenser 2020-2021

Även om råolja och naturgas historiskt sett är flyktiga varor i sig, var 2020 ett extremt volatilt år för globala priser på råolja och naturgas. Även om priserna stannade på låga nivåer i genomsnitt redan 2019, bevittnade naturgasmarknaden ännu lägre priser 2020 till följd av minskad efterfrågan under årets första halvår på grund av Corona-epidemins ekonomiska, sociala och humanitära effekter samt varmare klimat än väntat under vintern 2019/2020 på norra halvklotet.

Naturgasens spotprisvolatilitet har påverkat ett brett spektrum av branschintressenter. Det påverkade leverantörernas och portföljaktörernas kortsiktiga mål när de beslöt sig att optimera sina handelsstrategier under 2020. LNG-leverantörer och köpare omprövade gamla metoder och tecknade nya långsiktiga avtal på 11 procent lägre nivåer av oljeindexering jämfört med de tidigare

Ökad prisvolatitet

- De största energibolagen i världen sänkte värdet på sin olja och gas med totalt cirka 80 miljarder US -dollar i slutet av 2020, påpekar Galia Fazeliyanova.

Transformationen av LNG-avtalsstrukturen gentemot den växande andelen vid spotmarknaden och kortsiktig handel, multilaterala handelssystem, gas-på-gas indexering leder till ökad volatilitet på LNG -marknaden. Detta utgör ett hinder för gasmarknadens utveckling. Det skapar också ett behov av nya mönster för att kunna finansiera LNG -industrin som helhet.

- Vi ser en övergång till en mer öppen och flytande LNG-marknad. Det tvingar många viktiga LNG -intressenter och aktörer till att söka efter optimala och mer lukrativa handelsstrategier. Detta kommer att stärka marknadens motståndskraft och minska risken för ökad volym- och prisvolatilitet och risk för störningar i leveransen samt möjliggöra långsiktigt säkra investeringar i LNG -infrastruktur. "Grön" LNG med minskat koldioxidavtryck blir allt vanligare och kommer att vara avgörande för LNG -branschens utveckling under de kommande decennierna eftersom den kommer att höja energiomställningens miljömässiga hållbarhet, sammanfattar Galia Fazeliyanova.

 Bakrundsfakta:

GECF, Gas Exporting Countries Forum, grundades i Iran 2001.

Medlemsländerna producerar 40 procent av världens gas och sitter på 70 procent av alla kända fyndigheter.

Det officiella syftet var att skapa ett forum för informationsutbyte mellan världens gasproducerande stater, men GECF möttes omedelbart av spekulationer om att det i själva verket var frågan om att bilda en kartell för att försäkra sig om makten över gasmarknaden på samma sätt som Opec kontrollerar priset på olja.

Rysslands president Vladimir Putin, ställde sig positiv till att ge GECF just den rollen under 2002 och fick då stöd av Kazakstan.

International Energy Agency, IEA, är energigrenen i västvärldens samarbetsorgan OECD kommenterar GECF:s roll:

- En kartell är alltid dåliga nyheter för konsumenterna och för deras länder. Karteller är också kontraproduktiva för producerande länder. Att trissa upp priset genom att bilda en kartell uppmuntrar konsumenterna att minska efterfrågan eller att byta till ett annat bränsle. Det gäller särskilt för gas, som kan ersättas av kol eller kärnkraft, skrev IEA på sin hemsida nyligen.