Förhandsbokningsservicen för gränstrafiken mellan Finland och Ryssland återupptas

Vaalimaa är en finsk - rysk gränsstation på E18 , 187 km från Helsingfors och 203 km från S: t Petersburg . Detta är Finlands största gränsstation. Foto: Finländska Vägverket, Väylä

Finlands president godkände nyligen en lag om ändring av lagen om gränsöverskridande transportservice.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2021. Lagändringen gör det möjligt att fortsätta med förhandsbokningsservicen för gränstrafiken i Vaalimaa och utvidga användningen av den till andra landsvägsgränsstationer mellan Finland och Ryssland.

Syftet med förhandsbokningsservicen är att göra godstrafiken smidigare vid landsvägsgränsstationerna mellan Finland och Ryssland. Via servicen bokar föraren på förhand tid för in- och utresekontroll. Detta gäller även för andra länders, inklusive Sveriges, gränsöverskridande godstrafik vid denna gräns.

Till lagen om transportservice har det fogats en ny paragraf om styrning och ledning av godstrafiken vid landsvägsgränsstationerna mellan Finland och Ryssland.

Leverantörer av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster kan som en del av sin uppgift när det gäller att säkerställa smidigheten i trafiken tillhandahålla trafikstyrnings - och trafikledningstjänster för godstrafik som anländer till landsvägsgränsstationerna, för tullåtgärder och gränskontroller i fråga om dessa och för säkerställande av smidigheten kring dessa.

 Tjänsteleverantören kan i egenskap av registeransvarig behandla personuppgifter i anslutning till detta. Uppgifter kan samlas in i datasystem genom automatisk identifiering av registreringsnummer eller någon annan unik identifikationskod.

Försöksprojektet med förhandsbokningsservice för godstrafik, som inleddes 2014, avslutades i Vaalimaa i april 2021. Eftersom man med försöksprojektet uppnådde de uppställda målen i fråga om smidigare godstrafik möjliggörs en etablering av servicen genom den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2021.