DEBATT - Häxjakten på koldioxiden

Bild: Łukasz Łada/Unsplash

Koldioxiden – livets gas har av IPCC och Klimataktivister utsetts till vår fiende, som enligt dem förorsakar klimatförändringarna.

Ofta visas bilder, i tidningar och TV, med rök som väller ut ur skorstenar och ånga från kyltornen vid kraftverken när en skräckbild skall ges. Jag kan hålla med om att bilden är effektivt skräckinjagande. Men den är totalt felaktig och osaklig då koldioxiden är en osynlig, luktfri, smaklös och giftfri gas.

 

bild

Bilden visar symboliskt grunden för allt liv här på jorden.
För en fungerande fotosyntes behövs förutom koldioxid (CO2) och solenergi även vatten. 
Fotosyntesen ger , Syre (O2), som vi människor och djur behöver, Kol (C) till växterna för deras uppbyggnad.
Optimum för de flesta växter ligger på 800 – 1 200 ppm. Därför kan koldioxidhalten i omgivningsluften, på ca 400 ppm, obehindrat tillåtas öka till det dubbla och mer.

Utan kol – inget liv

IPCC och klimataktivisterna vill få oss att tro att kol och koldioxid skulle vara roten till allt ont, då de vill varna om påstått klimathot. Men de har fått allt om bakfoten. Kol och koldioxiden är i själva verket basen för allt liv här på jorden.

Förhållandet till koldioxidnivåerna

bild
Koldioxidnivåer i luften. 

Växtkraften - fotosyntesen

 

bild
Bilden är hämtad från AGA:s broschyr ”Konsten att öka skörden med gas”. Den är en information till växthusodlare om koldioxidens nytta för bra skördar.

En minskning av CO2-halten innebär å andra sidan, en stor risk för svältdöd för många människor. Jordens befolkning ökar också med f.n. 80 – 100 miljoner individer/år.

Återblickar

Såväl klimatet som koldioxiden har växlat under jordens historia.

Det har varit såväl värmeperioder som istider och kommer så att fortsätta också i framtiden.

Under dinosaurietiden för ca 230 miljoner år sedan var CO2-halten ca 2 000 ppm med en medeltemperatur på ca 17 – 25°C med rik växtlighet.

Vi hade den senaste istiden för ca 100 000 år sedan, med sparsamt biologiskt liv, låga CO2-halter och låga temperaturer.

På vikingatiden, från ca 900 – 1 300-talet hade vi en värmeperiod. Den ersattes med en kall period som varade till slutet av 1800-talet, med djupdykningar 1645 – 1715 och i början av 1800-talet (Napoleontiden). Temperaturen har i dag inte kommit upp till samma nivå som rådde på vikingatiden. Vikingarna bodde på torra land på bl.a. Birka och vi kan se deras lämningar. Sen dess har också en landhöjning skett. Så dagens temperaturer är ingen katastrof utan en återgång mot det som varit tidigare.

I samband med djupdykningarna har också konstaterats att solen då var inne i ett minimum av solfläckar, liknanden dem som i dag konstaterats.

Funderingar:

Om nu koldioxiden är så potent som IPCC vill göra gällande:

 •  Varför var det inte varmare på dinosaurietiden
 •  Varför kom istider när halten var så hög. Någon avkylning borde inte ha varit möjlig.
 •  Var någonstans var koldioxiden när den minskade, eftersom den sedan återkom.
 •  Hur kunde den inte närvarande koldioxiden sedan åter värma upp jorden och återkomma, när den nästan inte fanns.

Det är uppenbart att IPCC gör en logisk kullerbytta i sina spådomar om den påstådda klimatkrisen. De har blandat ihop orsak och verkan. Det är havsvattentemperaturen som påverkar koldioxidhalten, inte tvärtom.

Kallt havsvatten absorbera koldioxid medan varmt frigör den. Detta har med gaslagarna att göra, som närmare beskriver detta – men detta har uppenbarligen inte IPCC fått med i sin beräkningsmodell.

 

Vad är då IPCC och dess uppgift

IPCC är en politisk sammanslutning och inte någon vetenskaplig. Det framgår av namnet där ”I” står för ”Intergovernmental” d.v.s. mellanstatlig. Alltså av politiker för politiker.

IPCC:s uppgift är att påvisa mänsklig påverkan på klimatet. Det är alltså ingen forskning. De har knutit till sig en del forskare, som de sponsrar. Det är inte dessa som sammanställer rapporterna utan av IPCC speciellt utsedda personer. De väljer rapporter och resultat efter eget skön, bara det påvisar mänsklig påverkan.

De talar gärna om att ca 97% av forskarna står bakom resultatet. Ja, det gäller deras sponsrade forskare. Av alla forskare är deras antal mindre än 1%.

IPCC:s tillkortakommande

Deras datamodell bygger på en hypotes (ingen bevisad teori) om IR-värmeåterstrålning, vilket är en fysikalisk omöjlighet. Vattenångans spektralband täcker, nästan helt, koldioxidens och förekommer i mycket större koncentration, varför den inte kan nå ut i rymden. Återstrålningen är endast möjlig i vakuum och i en glaskupa eller motsvarande. Båda måste till.

På Jorden har vi en atmosfär och är inte heller inneslutna i någon glaskupa typ växthus eller dylikt. Deras hypotes är därför omöjlig. Att sedan använda detta och köra det i repetition kan bara ge ett fantasifoster till resultat.

Vi ser också hur polis m.fl. använder IR-värmekameror för att följa personer, djur, etc. i mörkret. Hade IR återstrålat mot jorden hade dessa varelser varit osynliga. Inte heller hade det varit möjligt att IR-mäta jordens temperatur från högre höjder.

Värme (IR) strålar bara på ett håll – nerifrån och uppåt.

Det är alltså ett totalt tankefel.

bild
IPCC:s forskning kan mer liknas vid den gamla militärhistorien där befälet talar om för manskapet ”Om kartan och terrängen inte stämmer överens är det kartan som gäller”.

 

IPCC har hållit på i mer än 30 år med att spå framtiden. Ingen av deras utsagor har inträffat, såsom;

 •  2018 skulle Maldiverna stå under vatten
 •  2019 skulle New York stå under vatten
 •  2013/2014 skulle isen på Grönland vara borta och Grönland översvämmat
 •  Etc.

Vad är det som inte säger att deras hypotes om koldioxiden går samma väg.

Ologiskheten i Parisöverenskommelsen

I Sverige talar man gärna om avtal för det låter mer som något man måste göra. I överenskommelsen påtar man sig att göra vad man kan. I Parisöverenskommelsen är dessutom Kina, Indien m.fl. är undantagna.

Därför startas det 2 – 5 nya stora kolkraftverk varje vecka. Dessa är försedda med avancerad avgasrening och skall inte förväxlas med gamla och brunkolskraftverk. Så glöm smutsig kolkraft. Det planeras för mer än 3.000 nya till år 2030, vilket är i överensstämmelse med avtalet.

Världens utsläpp ökar därför med 1 – 2 % per år. Sveriges utsläpp är en dryg promille av det totala. Ökningen varje år är alltså 10 – 20 ggr så stor. Vår klimatpolitik försenar ökning med bara några timmar eller dagar.

Var tar koldioxiden vägen?

De eventuella överskott, som dessutom bara är nyttiga, tas omhand av;

 •  Växtlighet, såsom skog, åkrar etc.
 •  Haven där överskottet förvaras som inte finns i luften. Haven innehåller ca 50 ggr mer koldioxid än luften.

Skulle man försöka tvångsförstöra koldioxiden i luften kommer haven att gasa ut mer, för att balansera förhållandet, vilket beskrivs i gaslagarna.

Ologiskheten i det svenska och europeiska agerandet

Som framgår ovan är det alltså fullständigt meningslöst att:

 •  Göra järnproduktionen kolfri och koldioxidfri
 •  Jaga koldioxidhalter vid bilkörning, förbjuda bensin och diesel samt beskatta dessa utifrån ett koldioxidperspektiv.
 •  Suga/pumpa ut koldioxid ur luften för att sedan pumpa ned det i någon form av behållare för förvaring eller på annat vis förstöra den.
 •  Göra miljödiesel, biogas, etc. utifrån ett perspektiv att minska koldioxidhalten. Dessa bränsle ger lika mycket koldioxidutsläpp som de utan ”miljö” och ”bio”. Luften gör ingen skillnad på varifrån koldioxiden kommer. Miljödieseln görs dessutom oftast med palmolja (skövling av regnskog) som tillsats.
 •  Sluta äta kött, om det inte sker utifrån andra orsaker än påstådd koldioxidverkan. Människan behöver under normala förhållanden ca 100 gr/dag i en annars väl balanserad kost.
 •  Etc.

Vad bestämmer klimatet och temperaturturen på jorden?

Solen och jordens förhållande och rörelse till den, i första hand.

Haven är en gigantisk värmereservoar. Den bevarade värmekapaciteten finns till över 99,9 % i haven. Resten svarar luften för. Det är endast ca 60 av de översta meterna som deltar, i utväxlingen med luften, i det korta perspektivet. För djupen är omloppstiden tusentals år.

Atmosfären där gasernas rörelser ökar temperaturen, så jorden blir beboelig. Annars hade här varit minusgrader.

Vulkaner som till största delen finns i haven, utmed de s.k. kontinentalsprickorna, varifrån värme, lava, gaser med bl.a. koldioxid strömmar. Många finns vid såväl Arktis som Antarktis, vilket förklarar en del av isavsmältningen.

Det hjälper inte att många unisont ropar vargen kommer. För han kommer inte av den enkla orsaken att han inte finns, om man med vargen avser att det är människan som genom sina koldioxidutsläpp orsakar klimatförändringarna.

Slutsats

Naturen inte människan styr jordens klimat!

Artikeln är skriven av Ingvar Åkesson, Ingenjör